SK
LV
.....

Ipolyság

Város

címer zászló
5353 96% magyar 1910
4410 58% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolyság
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šahy
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolysági járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Más földrajzi nevek:
Akasztófahegy, Boros-rét, (Csipkéspuszta), Ereszlény-hegy, Hangyásmajor, Hegyes-hegy, Homok (Újváros), Kerek-h...
Koordináták:
48.06977463, 18.94837570
Terület:
42,73 km2
Rang:
város
Népesség:
7463
Tszf. magasság:
135 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93601
Település kód:
502782
Szervezeti azonosító:
307513
Adóazonosító:
2021020716

A város az Ipoly mindkét partján (a belváros a jobb parton), az Alsó-Ipolymente kistájon, a Börzsöny északi, és az Ipolymenti-hátság dombvidékének déli lábánál fekszik, Lévától 36 km-re délkeletre, Párkánytól 43 km-re északkeletre, Balassagyarmattól 31 km-re nyugatra, Korponától 41 km-re délre. Vasútvonal köti össze Csatán keresztül Párkánnyal, valamint Korponán keresztül Zólyommal (1945 előtt vasúti összeköttetése volt Balassagyarmattal is). Fontos forgalmi csomópont, itt keresztezi a magyar-szlovák határt a Budapest-Ipolyság-Zólyom főútvonal,(Magyarországon: 2-es főút, Szlovákiában: 66-os főút). Az 527-es út Nagykürtös (48 km), az 510008-as út pedig Százd (12 km) és a Párkány-Léva út felé teremt összeköttetést. Mellékutak kötik össze a Korpona völgyén át Palásttal (12 km) is. Határának nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület, a hozzá tartozó Tesmag kataszterének nagyobb részét a Korponai-erdő legdélebbi, 300 m fölé magasodó előhegyei foglalják el. Nyugatról Ipolyvisk, északnyugatról Gyerk, északról Nagytúr és Felsőtúr, északkeletről Palást és Ipolyfödémes, keletről Ipolyhídvég, délről pedig Bernecebaráti, Hont és Drégelypalánk községekkel határos. Déli határának (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) egy részét az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó város. 1806-1922 között (1871-ig mezővárosként, majd nagyközségként) Hont vármegye székhelye és Ipolysági járásának székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után járási székhely rangját elveszítette, 1922-1949 között a Korponai járáshoz tartozott, közigazgatásilag a városban csak a Korponai Járási Hivatal kirendeltsége maradt. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye) és ismét járásszékhellyé vált. Csehszlovákiához való visszacsatolása után 1949-ben visszanyerte járásszékhely- (1960-ig, ekkor a Lévai járáshoz csatolták), 1960-ban pedig városi rangját is. 1980-ban Ipolysághoz csatolták Gyerket és Pereszlényt, 1986-ban pedig Tesmagot. 1998-ban Gyerk népszavazás eredményeként ismét önállóvá vált. A város 42,73 km²-es területe 3 településrészre és kataszteri területre oszlik: Ipolyság (13,96 km²), Tesmag (18,40 km²) és Pereszlény (10,36 km²). 1920-ban a trianoni határ megvonásával Ipolyság határának 35,7 %-íát (777 ha), Pereszlény pedig 3,2 %-át (3,2 %) elveszítette. Területük 1920 óta csak csekély mértékben változott (Ipolyság és Tesmag katasztere 1-1 hektárral csökkent).

Népesség

1880-ban 2755, 1910-ben 4206, 1921-ben 4698, 1938-ban pedig 4710, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A városban az 1944-es koncentrációs táborba hurcolásukig népes zsidó közösség is élt (1921-ben a lakosság 16 %-át alkották), részben a zsidóság nemzetiségváltása révén 1930-ra a szlovákok aránya 34 %-ra nőtt, a magyaroké 55 %-ra csökkent. 1945 után magyar lakosságának 5,5 %-át (177 fő) kitelepítették és 181 magyarországi szlovákot telepítettek le a városban. 1961-re Ipolyság erősen vegyes lakosságúvá vált, a magyar nemzetiségűek aránya 52,3 %-ra csökkent, majd 1991-ig 65 %-ra emelkedett. 1938-1991 között népessége 81,5 %-al nőtt, különösen gyors volt a népesség gyarapodása 1970-1991 között (6463 főről 8551-re). 1991-ben érte el népessége maximumát, majd a következő 20 évben a lakosság folyamatos csökkenése (10,8 %) figyelhető meg. 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya 33,7 %-ról 38,8 %-ra nőtt, de a város magyar többségét (57,8 % 2011-ben) napjainkig megőrizte. A roma közösséghez a lakosság 5,1 %-a tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (80,9 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 2,9 %, a reformátusoké 1,9 %. 2011-ben a város lakosságának 87,8 %-a (6691 fő) élt Ipolyságon, 7,1 %-a (538 fő) Tesmagon, 5,2 %-a (395 fő) pedig Pereszlényen.

Történelem

Neve a régi magyar ság (= domb) főnévből ered, de mások szerint egykor kabar törzsnév volt. 1237-ben említik először "Saag" néven abban az oklevélben, melyben IV. Béla király egy malmot és birtokainak egy részét az esztergomi káptalannak adja. Premontrei kolostorát szintén 1237 körül alapította a Hont-Pázmány nemzetségbeli Márton bán, első erődítményei a 15. század közepén épültek. Az egykori följegyzések szerint IV. László király annyira kedvelte Ságot, hogy adóját és hadviselési terheit gyakran elengedte. A királynak egyébként kedvenc vadászterülete volt a község. A tatárjárás utáni időkben mindinkább növekszik Ság jelentősége. 1266-ban hídvámszedési jogot nyer, 1407-ben pedig Zsigmond király pallosjoggal ruházza fel. 1446-ban Lévai Cseh László cseh zsoldosaival elfoglalta és kirabolta a kolostort. 1405-ben vásártartási jogot kapott. 1451-ben Giskra serege szállta meg, erődítményét pedig megerősítette, Hunyadi János foglalta vissza tőle. 1546-ban királyi rendeletre megerősítették, a kolostort várrá alakították át. 1550-ben a török sikertelenül ostromolta, de 1552-ben elfoglalta. 1595-ben szabadult fel, ezután erődítéseit lebontották, csak a kéttornyú templom és a kolostor épülete maradt meg, melyet 1736-ban átalakítottak. 1704 végén itt fogadta II. Rákóczi Ferenc a fejedelemmé megválasztásának hírét hozó erdélyi küldöttséget. 1715-ben 20, 1720-ban 28 adózó háztartása volt. A város virágzása a 18. század végén kezdődött, 1806-ban a rendek határozata alapján a megyeszékhelyet Kemencéről Ipolyságra helyezték át. A XVII. és XVIII. században viszonylagos nyugalom és egyenletes fejlődés jut osztályrészéül, csupán az 1663-ban pusztító pestisjárvány, valamint a kuruc szabadságharc viszontagságai okoznak kisebb visszaeséseket. Termékeny határa egyre nagyobb jólétet biztosít lakóinak, akik minden nemzeti ügy buzgó támogatói voltak. 1828-ban 231 házában 1386 lakos élt. Lakói főként mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1849. január 11-én a település mellett folyt az 1848–49-es szabadságharc egyik ütközete Guyon Richárd és Anton Csorich csapatai között. A vasút 1886-ban érte le a települést (Csata-Ipolyság vasútvonal), amely 1909-ben került vasúti összeköttetésbe Budapesttel is. 1891-ben megépült a balassagyarmati, 1899-ben a korponai (1925-ben meghosszabbították Zólyomig) vasútvonal is. 1922-ig Hont vármegye székhelye volt. Állami Főgimnáziumát 1913-ban létesítették. A cseh légionisták 1919. január 10-én foglalták el. Kun Béla katonái 1919. május 29-én visszafoglalták, de 1919 júliusában a város elhagyására kényszerültek. A trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához csatolták. 1923-ban elvesztette megyeszékhelyi rangját. 1938-ban az első település volt, amelyet Csehszlovákia az első bécsi döntés értelmében visszaadott Magyarországnak. 1938. október 11-én ünnepélyes keretek között országzászlót avattak fel. 1938 és 1945 között az első bécsi döntés értelmében Magyarországhoz tartozott. 1944-ben a zsidó közösséget haláltáborokba deportálták, 1945 után pedig a magyarság egy részét deportálták Csehországba, s egy részét áttelepítették Magyarországra, a szintén kitelepített svábok falvaiba. 1960-ban elvesztette járási székhelyi rangját. 1945-ben megszüntetett magyar gimnáziuma 1954-ben nyílt meg újra. 1956-ban mezőgazdasági szaktanintézet létesült a városban. 1962-ben a Barátság kőolajvezeték megépítésével jelentősége megnőtt, gyorsan iparosodott és városiasodott. 1967 óta évente itt rendezik meg a Honti Kulturális Napokat. 1997-ben itt hozták létre a Szlovákiai Magyar Értelmiségi Fórumot.

Mai jelentősége

Ipolyság a honti palóc magyarság fontos szellemi és kulturális központja, közlekedési csomópont élelmiszer-, textil-, építő- (Kovomont) és bútoriparral. Határában (Hangyásmajornál) napkollektoros erőmű működik, szőlőtermesztéséről is híres. A városban állami és egyházi magyar nyelvű alapiskola, szlovák és két magyar gimnázium (állami és egyházi működtetésű, utóbbi az 1995-ben megnyílt Fegyverneki Ferenc Egyházi Nyolcéves Gimnázium), valamint mezőgazdasági szaktanintézet üzemel. A város gazdag műemlékekben: Nagyboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma gótikus alapokon épült, mai alakjában barokk jegyeket visel. Az egykori honti vármegyeháza ma a városházának ad otthont, 1827-57 között épült copf-klasszicista stílusú épület. A régi városháza 1888-ban épült, az evangélikus templom 1900-ban, a kálvária pedig 1907-ben. Az 1852-ben épült neológ zsinagóga udvarában 2004-ben avatták fel az Átrium Európa-udvart.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Ipoly Ság. Magyar Mezőváros Hont Várm. földes Urai a’ Rozsnyói, és B. Bányai Káptalanbéli Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Ipoly vize mellett, mellyen kőhídgya van, Honthoz fél mértföldnyire; Sóháza, és Postája is vagyon; határja jó, vagyonnyai jelesek, és külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ipoly-Ságh, magyar m. v. Honth vgyében, Váczhoz észak-nyugotra 5 mfd., az Ipoly jobb partján, mellyen keresztül derék 3 kőhid vezet. Házai alacsonyak ugyan, de elég csinosak. Van kath. paroch. temploma, s a város közepén a vgyeház; postaháza, patikája, több uradalmi épületek és boltok. Lakosai, kik 1370 kath., 21 evang., 8 óhitüekre mennek, mesterségekből, gabona- és bortermesztésből táplálják magukat. Határja első osztálybeli; szép gabonát, dohányt, dinnyét, kukoriczát terem; szőlőhegye derék és jó borral fizet, erdeje makkos. – Hajdan prépostság volt, s hozzá egész uradalom tartozott, mellyet jelenleg a beszterczei és rozsnyai káptalanok birnak. Az ipoly-hidjai és töltése végén láthatók egy homok dombon a nem rég épittetni szándéklott, de abban hagyott vgyeház alapfalai.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Elhagyva bal felől Pereszlény községet s átlépve a kemenczei patakot, a Kalandos nevű árkot, a megye székhelye, Ipolyság tűnik föl előttünk. E kies fekvésű város képe épen innen, délnyugat felől a legszebb. Ipolyság az Ipoly s a Korpona völgyeinek összeszögellésénél, nagy részt lejtős dombon, az Ipoly jobb partján fekszik; másik, kisebb része a folyó bal partján terűl el. Ez az Újváros, közönséges nevén Homok. Széles, erős kőhíd visz át innen az Ipoly túlsó partjára, a tulajdonképeni Ipolyságra. A mindössze 3.247 lelket számláló városnak takaros, nagyobbára földszíntes házai sorából tekintélyesen emelkedik ki a nagy, emeletes megyei székház, mely 1830-ban épűlt. Ez idő óta székhelye Ipolyság a megyének. Említésre méltó még a takarékpénztár csinos, emeletes háza, a csak nem régiben épűlt városháza, mely előtt parkozott kis tér díszlik, és a községi leányiskola épűlete. A főtértől éjszak-keletre egész új városrész épűl a rozsnyói káptalan régi szérűskertjének és pajtáinak helyén. A város keleti részén, kicsiny téren emelkedik a két tornyú, barokk stilű római katholikus templom. Eredetileg a XII. században épűlt román stilben; később leégett s mai alakjában a jezsuiták építették föl 1724-ben. Különösebb figyelmet csak a portaléja érdemel, mint e nemben egyik kiváló példánya középkori építészetünknek. Ipolyságon valaha premontrei prépostság is volt, melyet a Hunt-Pázmán nemzetség egyik tagja, Márton alapított; később királyaink, különösen Zsigmond és Mátyás bőkezűen gondoskodtak róla. A török pusztítások idején megerősítették a prépostsági monostort; Drégelylyel egy időben esett el. Birtokait I. Lipót a jezsuitáknak, később Mária Terézia a beszterczebányai és rozsnyói püspökségek káptalanainak adta. Cízmét Ő Felsége ma is adományozza. Ipolyság, mint a megye székhelye, kicsiny volta mellett is élénk város; a megyei hivatalokon kivűl van benne kir. törvényszék, államépítészeti hivatal és több más hatóság. Számos egyesűlete közűl a kaszinó-egyesűlet említendő, mely a legrégiebbek közűl való az országban, gazdag könyvtárral. Ipolyságról négy irányban ágazik szét az országút. A várostól keletre, az Ipoly völgyében vezető út mentén, erdő aljában, egy kis völgyben fekszik Szurdok, mely még Ipolysághoz tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Az Ipoly folyó mindkét partján, bőven termő földön, színtiszta magyar vidéken terül el Hont vármegye székhelye, társadalmi életének, politikai és kulturális fejlődésének lüktető középpontja: Ipolyság nagyközség. Messzi századokra visszamenő multja talán nem oly gazdag történelmi emlékekben, mint a vármegye más pontja, de a véres századoknak csaknem minden korszakos eseménye hozzáfűződik a nevéhez. Első okleveles említését IV. Béla királyunknak Zólyomban, 1237-ben, kelt oklevelében találjuk, a mikor a király az esztergomi egyházat a Hont várhoz tartozó Ság földjén bírt harmadfél ekényi területének és egy malomhelynek birtokában megerősíti. 1245-ben a váczi káptalan tesz bizonyságot a Guge és Egyed rokonok között a Sáró, Bálván és Ság birtokok fölött való szóbeli egyezkedéséről; ez egyezség szerint Péter fia Guge, Adrian fia László és Rugas fia Egyed osztályos atyafiak úgy egyeztek meg, hogy a sárói és bálváni birtok Gugenek és Lászlónak, a sági föld pedig Rugas fiának, Egyednek jut osztályrészül. 1254-ben az esztergomi keresztes konvent bizonyítja, hogy Gyarmat és Tamás, Csiszár fia, továbbá Bálint és Pete, azok rokona, egyfelől, másfelől Rugas fia, Egyed, sági nemes, megjelenvén a konvent előtt, élőszóval előterjesztették, hogy Egyedtől 63 hold földet kaptak oly föltétellel, hogy a királyi seregnél annyiszor, a mennyiszer, Egyeddel együtt megjelenni tartoznak, ellenkező esetben Egyed és fiai tőlük és fiaiktól az ajándék földet visszavehessék. E felsorolt okleveleknél nagyobb világosságot vet Ság hajdani helyzetére IV. Bélának 1256-ban kelt oklevele, melyben Viski Péter honti várjobbágytól elkérvén viski részbirtokát, cserébe Ság földnek a felét adja, egyszersmind Pétert a várjobbágyok sorából a királyi szolgák sorába helyezi. A határjárást egyúttal Bach mester teljesíti, kinek előadásából az tűnik ki, hogy Ság ekkor a Korpona pataknál, közel Kistúrhoz, feküdt. Az első és főhatár a Hradischa, ma várhegynél, kezdődött; a többi határpontok: a Korponától a Lipolch-patak és Kürtös-patakig az óriások árka. Sággal szomszédosoknak említi az oklevél: Olvár falut, mely ma puszta; továbbá Tesmag vagy Tismog községet, hol királyi vadászok laktak; Parona vagy Proma falut és Sági sidót, a mai Kőmájszőlő helyén. 1260 táján tehát Ságon ezek voltak birtokosok: Viski Péter, Mochurka fia; Egyed, Rugas fia; továbbá több várjobbágy és királyi szolga, királyi udvarnokok, az esztergomi káptalan és a sági egyház, vagyis a sági prémontrei prépostság. Sági prépostság. Mikor, ki által alapíttatott az angyalüdvözölte Boldogságos Szűzről elnevezett sági prémontrei konvent és prépostság? - oklevél hiányában nem tudjuk. Valószinűleg a bozóki és ipolypásztóival egyidőben valamelyik Huntfi alapította a XII. század első felében. Az ipolysági prépostság a XII. században már fennállott; ezt tanúsítja a mostani templomnak a XII. századból máig fennmaradt román-stílű, csinos portáléja; két átellenes egész, és két féldomború korinthusi oszlop, tetőzetén féltojásdad koszorúval. Története. Fuchshoffer Monasteriologiája, Bombardi után, azt állítja, hogy a Huntok már 1075-ben alapítottak volna benedekrendi kolostort Ságon. Fejér György codexében idevonatkozó következő oklevelek hozatnak fel: 1265. IV. Béla király, a néhai Márton bántól a sági prémontrei szerzet részére adott alapítványt, mely a tatár-pusztítás után elveszett, a bán özvegyének kértére megerősíti. Ez oklevélben Hippolit nyitrai kanonok Ságnak újabb határjárását adja. 1268-ban IV. Béla király tanúsítja, hogy néhai Márton bán, a sági konvent alapítója, az ekklézsia felszentelése napján, egész Ság falut a konventnek ajándékozta. Ugyancsak 1268-ban IV. Béla király a régi prépostság jobbágyait a királyné hatósága alá rendelte. Az 1270. évben V. István király az atyjától a sági szerzetnek 1258., 1259., 1264., 1265., 1266. 73és 1268. években adott kiváltságokat megerősíti. Mindezek az oklevelek, melyek a jezsuiták egyéb elkobzott iratai között jelenleg az országos levéltárban őriztetnek, a kritika világánál koholmányoknak tűnnek fel. Az 1265. évi oklevél a sági konventet már az összes uradalmainak birtokában akarja feltüntetni, holott e javadalmakat a szerzet csak részletekben, időnként, vétel, egyezkedés és kegyes hagyományok útján gyüjtögette. Igy: 1244-ben Pósa fiai, Turdos és Sándor, a Turdos nemzetségből, Roland sági prépostnak eladják alsópalojtai birtokukat négy és fél markért. 1258-ban Filep esztergomi prépost bizonyítja, hogy Mohud fia, István, a Hunt-Pázmán nemzetségből, Parassán két ekényi földet a sági konventnek adományozott. 1259-ben ugyanez a Filep prépost bizonyítja, hogy Ebrünnig asszony, Hunt özvegye, tesmagi és kelenyei birtokának harmadát, továbbá marosi jószágrészét, mely birtokokat néhai férjétől nászajándékul kapott, lelki üdveért a sági konventnek adományozza. Ugyanezen Hunt özvegyének leánya, Ivane, Zorachus Endréné, a maga birtokrészét a fent megnevezett három faluban ugyancsak e sági konventnek adja egy márkáért. Ezen örökvallást Benedek esztergomi érsek is bizonyítja. 1292-ben Lampert mester, Kázmér fia, a sági konvent jobbágyain elkövetett rablás, gyilkolás, gyujtás miatti kártérítés fejében olvári jószágát, melynek egy részét már a konvent birta, harmincz márkáért egészben zálogúl adta és miután a kikötött időre a zálogösszeg kétszeresét meg nem fizethette, Födémesi Miklós és Szölcséni Marót szomszédok jelenlétében, a sági konvent prépostjának, Lászlónak, felajánlja a birtokot. 1275-ben IV. László, a huzamos háborúktól és gyakori hadi beszállásokkal terhelt Ság falu lakosait az adótól és hadi szállástól felmentette. A Monasteriologia szerint László király annyira kedvelte Ságot és vidékét vadászati mulatságaira, hogy Lőrincz prépost a királyné közbenjárását kérte fel: kímélné meg a király a szerzetet s jobbágyait a peczérek és solymárok túlságos és gyakori beszállásolásától. Az Árpád királyoknak e vidéken tartott mulatásaira emlékeztetnek a nyolcz határban előforduló királykútak, melyekből a vadászó királyok szomjukat enyhítették. A sági prémontrei konvent, a tatárpusztítás után, általános tiszteletben bizalomban mindegyre emelkedett; királyaink s az egyes urak és úrnők adományai révén a konvent birtokai a vármegye határán túl is gyarapodtak. 1266-ban az Ipoly-hídnak vámszedési jogát kapta a konvent; 1405-ben vásárszabadalmat nyert, 1407-ben pedig Zsigmond király pallosjoggal ruházta fel a községet. A szomszédos urak azonban megirigyelték a szerzet virágzó jóllétét. Az Ulászló és Albert özvegye között támadt pártviszály alkalmával 1444-ben, Gyarmati Balázs négy fia Bálint prépostot szerzetes társaival együtt a zárdából kiűzték, a kolostort várrá alakították át és mintegy 8000 frt kárt okoztak ekként a szerzetnek. I. Ulászló király a csendháborítók ellen vizsgálatot rendelt el, de a várnai szerencsétlen csata közbejötte miatt a birtokháborítók megfenyítése elmaradt. A sági kolostorra azonban ezzel nem következtek békés napok, mert két évvel később még keservesebb sors sujtotta le. Lévai Péter vajda fia, László és társa, Füsi László, a kik szövetségesei voltak Rozgonyi Simon egri püspöknek Selmeczbánya és vidéke feldulásában, 1446-ban a sági kolostort támadták meg, elrabolták a kincseit, a barátokat megverték, ruháikat letépték, a levéltárt feldúlták, a pecséteket leszaggatták, végezetül pedig elhajtották a szerzet és a jobbágyság marháit. A garázdáktól okozott kár az akkori becslés szerint tizenhatezer arany forintra rúgott. A vakmerő csiny felháborodást keltett az udvarnál is, a mely széleskörű vizsgálatot rendelt el. De hogy mily eredményt hozott a Pálóczy László országbirótól kiküldött váczi káptalan vizsgálata? erre nem adnak feleletet a följegyzések, de a sági szerzet még 1511-ben is perlekedett a Lévai-Cseh családdal az elrabolt oklevelek visszaadása végett. A török elhatalmasodása ujabb szerepet juttatott Ság községnek, Buda, Vácz és Esztergom eleste után, az 1546. évi 44. t.-cz. Ságnak országos költségen való megerősitését rendelt el. A várrá alakított kolostor első kapitánya Thuri György volt, ugyanaz, a ki húsz évvel utóbb, 1566-ban, Bakony-Palota várát Arszlán fejérvári basa ellen vitézül megvédte. A mikor az esztergomi törökök, 1544-ben, Lévát s benne Balassa Menyhértet meglepték, de visszaverettek, Thuri György sietett a harczosaival a szorongatott Léva védelmére; azonban már csak a visszavonuló ellenség hátvédét csapdoshatta meg. 1550-ben Jakusics Ferenczet látjuk Ság erőde élén, midőn a váczi törökök, Szécsény vidékén garázdálkodván, Ság bevételét is megkisérlették; de az ellenséget ismét véres fővel verték vissza, mely alkalommal több keresztény rab szabadult meg a pogány kezekből. Drégely eleste után, 1552-ben, Ságot is feldúlta a török. A szerzetesek azonban megmenthették a pusztulástól nagybecsű levéltárukat, a melyet magukkal vittek a garamszentbenedeki kolostorba, a hol testvéri fogadtatás várta a menekülőket. A birtokukból elűzött sági szerzetesek mindvégig fentartották igényüket vagyonukra, minek bizonyságára Poklostói sági prépost 1579-ben szt. Benedekből óvást emelt a Balassák önkénye ellen, melylyel a bozóki kolostort erőddé alakították át. A sági hiteles hely levéltári maradványait Szt.-Benedekből később Győr-Szt.-Mártonba (Pannonhalma) vitték. Bocskay István erdélyi fejedelem a sági prépostság jószágait kedves embereinek ajándékozta el; a mikor azonban ezen jószágokat az 1608. évi országgyülés előbbi rendeltetésének visszaadta: Ruber Pál prépost ült a birtokba, a melyet az idegen Verancsics Faust czimzetes csanádi püspök, ki az állítólag üres prépostságot a pápától elkérte, tartott elfoglalva. Ruber után, a kit a vármegye protestáns rendei is támogattak birtoka megtartásában, utóbb Majthényi László, majd pedig Szelepcsényi biboros primás viselte a prépostság czimét és húzta a javadalomnak a töröktől korlátolt maradványait. Ság és vidéke két izben uralta a törököt. Elsőben Drégely eleste után, 1552-től 1595-ig; másodizben, mint kolduló sági község, 1626-tól Buda visszafoglalásáig. 1626-tól a porta-összeirás egy egész portát tüntet fel, tizenhat egy negyedtelkes gazdával, ezeknek nyolcz lova és negyven darab ökrével. A dicalis összeirás 33 családapát mutat fel 238 dicával. A törökkel való határigazítás alkalmával Ság és Tesmag között árkot vontak, melynek nyomai még a mult század elején is látszottak, s pogányároknak nevezték, melyen túl a török, innen a német császár birodalma terjedt el. De a török hatalom terjedésével nem sok tekintet esett erre a határárokra; a XVII. század második felében már az egész vármegye az ellenséges uralom hatalmába került. A város pecsétje. A mezőváros régi pecsétje 1665-ből való és püspöksüveges, pásztorbotos prépostot ábrázol ezzel a körirattal: Sigillum oppidi Saag. A község anyakönyvei 1675-ben kezdődnek, de régi oklevelei a gyakori tüzek alkalmával elpusztultak. I. Lipót császár és király a régi sági prépostságnak a töröktől visszafoglalt jószágait 1688-ban a jezsuitáknak ajándékozta. A prépostság czimét azóta az esztergomi főegyházmegye egy-egy papja nyeri királyi kézből. A jezsuiták a sági birtokot két részre osztották akképen, hogy a sági administraturának: Ság, Tesmag, Olvár, Lipócz és Parassa vagy Szurdok puszták, továbbá Alsópalojta község jutott osztályrészül, - a besenyődi administraturának pedig Besenyőd, Egeg, Nádas és Alsó-Almás jutott. A ságiak a régi prémontrei kolostor és templom romjain, a magok máig fennálló lakó- és gazdasági házát, továbbá 1736-ban 24,400 frt költséggel templomukat felépítették, mely azonban 1832-ben az egész várossal együtt leégett. Az Ipolyságon maig erősen álló kőhidat ugyanők építették, 1769-ben. 1704. végéről felemlítendő, hogy II. Rákóczi Ferencz itt, Ságon, fogadta az erdélyi küldöttséget, a mely fejedelemmé való megválasztását hírül hozta. A jezsuita rend eltöröltetése után, 1776-ban, Mária Terézia királynő a sági uradalmat a rozsnyói, a besenyődit pedig a beszterczebányai uj püspökségek káptalanjainak adományozta. Azóta Ság a hozzátartozó falvakkal és pusztákkal együtt a rozsnyói káptalan uradalma. Ipolyság, mint megyei székhely. Hont vármegyének 1751-ben épült székháza Kemenczén leégvén, a vármegye rendei 1806-ban elhatározták, hogy a székhelyet Ipolyságra teszik át. Huszonegy év telt el, míg végre 1827-ben, Plachy Ferencz királyi tanácsos első alispánsága idején, Ipolyság határában az Ipoly bal partján hozzáfogtak a diszes megyeház épitéséhez és nehogy a palota egyedül álljon, ugyanakkor kezdtek egy új falu, vagy külváros telepítéséhez Ságújhely, vagy Uj-Ság elnevezéssel. Már megásták, négyszög kövekkel kirakták a mély kutat és jégvermet; már állottak az új emeletes megyeház falai, majdnem tetőzetig; az épitkezés már föl is emésztett 25-30,000 frt költséget, a mikor azután Majthényi Antal, Plachynak az alispánságban utóda, a ki ellene volt a megyeház azon a helyen való építésének, alispáni hatalmát nyomban latba vetette és a helytartótanácsnál kieszközölte, hogy a megyeház Hont-Ipolyság mezővárosban építtessék. Az Ipolyon túl az építkezést nemcsak abbanhagyták, de minden építési anyagot is átszállítottak Ipolyságra. Az új megyeház telkéről kisajátított jobbágyok az Ipoly balpartján, az előbb tervelt Új-Ságon, vagyis a mai újváros területén nyertek kárpótlást. Az új palota építése lassan haladt. A szabadságharcz az építkezést felében találta és így csak a viharos idők múltával folytatódott a munka, a melyet 32,000 frt kincstári költséggel, Ő felségének idejövetelének ünnepélyén, 1857-ben fejeztek be. Kiterjedés és lakosság. Ipolyság határa 3630 kat. hold, a mely hajdan 69 jobbágytelekre oszlott. Lakosainak száma: 4000, ezek túlnyomó részben római katholikusok. Vagyon és adó. A nagyközség vagyona 1867-ben, tehát az alkotmányos korszak kezdetén, csak egy igen egyszerű földszintes ház és 32 hold szántóföld, továbbá két féléves úrbéri korcsmáltatási jog volt. A nagyközség 1867. évi bevétele 1685 korona 20 fillér, kiadása pedig 2636 korona 82 fillér volt és a pótadó 950 korona 62 fillért tett. Kulturális czélokra a nagyközség 1867-ben és a megelőző időben nem sokat áldozott; házainak száma akkor még csak 282 volt, ezidőszerint pedig 501. Hogy mily nagy léptekkel haladt a nagyközség fejlődése, ennek legszembeötlőbb képe az az adókimutatás, mely szerint Ipolyság állami adója 1867-ben még csak 12.212 korona volt, 1902-ben pedig ez az összeg 67.937 koronára rúgott. A nagyközség költségvetése 1902-ben: 16,056 korona 58 f. rendes bevétel, 17,568 korona 44 f. pótadó és 34,722 korona 31 f. kiadás volt. Kulturális czélokra a jelzett évben a község pénztára 2652 koronát, a kath. hitközség iskolafentartására 3524 koronát, az izraelita hitközség pedig 1350 koronát fizetett s így összesen közművelődési czélokra a község és ennek lakossága most már évi 8126 koronát áldoz. Sághy Benő megyebizottsági tag indítványára épült 1898-ban a posta- és táviróhivatal háza, 1900-ban pedig a pénzügyigazgatóság palotája, valamint a tisztviselők számára épült bérházak. A nagyközség közoktatási viszonyait más fejezetben ismertetjük; e helyütt csak arra terjeszkedünk ki, hogy az 1872-ben megnyitott polgári leányiskola 1891-ig bérházban volt elhelyezve, mignem a közoktatásügyi kormány 40.000 korona államsegélylyel módot nyújtott a nagyközségnek arra, hogy 56,000 korona költséggel modern iskolát építhetett. De már korábban, 1888-ban, emelték a város diszes házát, melynek emeletén a Honti Kaszinó kényelmes és állandó elhelyezést nyert. A nagyközség tulajdonában lévő épületek mintegy félmillió korona értéket képviselnek és 12,260 korona évi bérjövedelmet nyujtanak. 1876-ban alakították meg az önkéntes tüzoltó egyesületet, melynek fentartásához a nagyközség évenként 1200 koronával járul. A nagyközség utczáinak világítására 1903-ban 120,000 korona tőkével aerogén-gáztársulat alakult. A nagyközség fejlődésének sokáig útját állotta a rozsnyói káptalannak 11.200 négyszögöles szérüskertje, mely a község kellő közepébe ékelődött. Végre azonban mozgalom indult meg e terület kisajátítására, a mi 1896-ban czélhoz vezetett és a megváltott területet parczellázták. E helyen új városrész emelkedett, modern, diszes házakkal; 28 ház, továbbá az evangélikus templom, valamint csinos liget nyert itt helyet. Takarékpénztárak. Ipolyság közgazdasági életében fontos szerepe van az 1867-ben alakult takarékpénztárnak, mely 60,000 korona alaptőkével indította meg a működését és ma már 400,000 korona a tartaléktőkéje és 60,000 korona a nyugdíjalapja; száz korona névértékű részvényeinek árfolyama pedig ezer koronára emelkedett.1903-ban alakult meg Ipolyság második pénzintézete a Hontmegyei Népbank részvénytársaság 200.000 korona alaptőkével. Az intézet leginkább váltóleszámítolásokra alapítja a működését. A Honti Kaszinó. Ipolyság társadalmi életének egyik góczpontja a Honti Kaszinó, a mely egyike az ország legrégibb egyesületeinek. A rozsnyói káptalan segítségével alapították 1834-ben, a nagy vendégfogadó tőszomszédságában, a káptalantól ajándékozott telken emelt épületben. A mikor a vendégfogadó más kézre került, a kaszinó számára szerződésszerűleg új alapot kellett keresni, akkortájt vásárolták meg az államtól a régi sóház épületének a főútra eső részét és annak telkén építették a mai díszes kaszinóhelyiséget. A Honti Kaszinó a szabadságharcz éveit erősen megsinylette; mind a magyar, mind pedig az osztrák hadak laktanyául foglalták le, a termeit feldúlták, bútorait megrongálták. A kaszinó könyvtárának 1500 kötete abban az időben kallódott el. A szabadságharcz lezajlása után 1852-ben, a kaszinó újból megalakúlt és az ötvenes években gyűlhelye lett a vármegye értelmiségének. Az országos jótékony czélokra, a Magyar Tudományos Akadémia alapja javára és más kulturális intézmények támogatására itt gyüjtötték az adományokat; valamint itt tömörült össze az abszolutizmus szomorú éveiben a bujdosó hazafiság. Ma a kaszinó, díszes helyiségeiben, háromezer kötetre menő könyvtárt tart fenn, a melyet ingyen bocsát az olvasók rendelkezésére. Sportélet. 1902-ben sport-klub alakult Ipolyságon, a mely a testedző sportokon kívül, galamblövészetet és lóversenyeket is rendez. A Wagner-féle mulatókert mellett két modern tennis-pálya, kuglizó, nyílt étkező és két zárt helyiség nyujt helyet a sport-klub tagjainak a szórakozásra.

Magyar Katolikus Lexikon

Ipolyság, v. Hont vm. (Šahy, Szl.): 1. premontrei prépostság: →sági Boldogságos Szűz Mária prépostság. - 2. erődítmény. 1451: a huszita Giskra elfoglalta és megerősítette a premontrei prépság épületeit. A törökök terjeszkedése miatt végvár lett, őrségét az esztergomi érs. fizette. 1552: a törökök elfoglalták. 1595: felszabadult, de később ismét megszállták. Erődítményként többé nem szerepel. - 3. esperesség 1790-ig, majd 1920-tól. Plébániái: Alsószemeréd, Deménd, Egeg, Felsőtúr, Gyerk, Ipolyvisk, Pereszlény, Palást. - 4. plébánia a v. esztergomi, 1998: a pozsony-nagyszombati főegyhm-ben. 1237: Saag. Vsz. a prépsággal egyidős. Tp-át 1200 e. Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. A törökök 1552: elfoglalták. 1675: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony tp-a 1734: épült, a kk. kapuzatot beépítették. Harangjait 1923: 91 cm átm. Komotan mester öntötte, a 66 cm átm. középső és a 42 cm átm. lélekharangot a Dytrych család öntette. - Kegyura 1880: a rozsnyói kápt. Anyakönyvei 1675-től. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. Filiája 1917: Tesmag. - Plébánosai: 1630: Rimaszéchy Márton, 1647: Szentbenedeki Dániel, 1670: Erdélyi István, 1678: Lendvay György, 1687: Dombini János, 1697: Lendvay György, 1714: Gaál János, 1724: Paulikovics András, 1731: Kussanics György, 1737: Papp István, 1770: Gidian György, Gasztonyi István, 1778: Meress István, 1799: Jakab József, 1813: Király János, 1836: Vajgeth Mihály, 1867: Stéger Imre, 1893: Foltin János, 1902: Schreiber Aladár, 1926: Polcsák Endre, 1940: Markwarth Gábor, 1942: Petresél János, 1950: Richter Antal, 1959: Berkesi Miklós, 1977: Procháczka Ferenc, 1986: Borbély Péter, 1992: Biróczi István. - 1992: indult a Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola és Nyolcosztályos Gimn. 10 o-ban 238, 1995: 12 o-ban 272 növ-e volt. - Lakói 1910: 3289 r.k., 6 g.k., 2 g.kel., 120 ev., 128 ref., 1 unit., 660 izr., össz. 4206; 1940: 3939 r.k., 34 g.k., 10 g.kel., 135 ev., 135 ref., 773 izr., 1 egyéb vall., össz. 5027; 1991: össz. 8551, m. 5562 (65,05%); 1995: 6600 r.k., 260 ev., 60 ref., 540 felekezet nélküli, össz. 8600 (5600 m., 2900 szl.); 2001: össz. 8061, m. 5015 (62,21%). Bá.B.-Biróczi István 2. Tóth 1917:250. - Vártúrák III:227. - 4. Mészáros 1988:195. - Némethy 1894:114. - Gerecze II:381. - Schem. Strig. 1917:40. - Herdics 1996:70. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

A vonal alatt Palásttól délre, az Ipoly és a Korpona találkozási szögében van Ipolyság. Közvetlen a volt államhatár mellett fekszik s életére ez az adottság rányomta a bélyegét. Habár 1918 előtt vármegye székhely volt, lényegében mégis csak nagyközség maradt, inert hiszen az 1880-ban 2.755 lakosú község 1938 decemberig csak 4.710-re tudta szaporítani lakóinak számát. Nemzetiségileg a Lexicon adatai óta az összeomlásig 88—95%-ban magyar, elenyészően kis szlovák és még kisebb számú német lakossággal. Az összeomlás utáni első népszámlálás már csak 60 % magyarságot tüntet föl. Azonban a zsidók nagymértékben okozói voltak a fogyásnak. Megtagadták magyar nemzetiségüket, egyrészük zsidó nemzetiségűnek, másik részük pedig „csehszlováknak” vallotta magát. 1930-ban a lakósok száma 5.800-ra emelkedett, de a szaporulat ellenére a magyarok arányszáma 57%-ra zsugorodott. Ili 1930-ban már 370 zsidó nemzetiségül találunk. A fölszabadulás után a városban maradt szlovákok száma 21 l-re apadt, ami a 4.710-re lefogyott összlakosságnak mindössze 4%-ál tette ki. A nagy különbséget. mint a legtöbb helyen, a lakosság egy részének újabb nemzetiségi ..magatartása okozta. Természetes. hogy ezek között valamennyi zsidót ott találjuk. (....) Ipolyság. Az árpádházi királyok korából származó oklevelek Ság néven említik. A XIII. századtól a sági premontrei konvent birtoka. Az egykorú följegyzések szerint IV. László királyunk annyira kedvelte Ságot, hogy adóját és hadviselési terheit gyakran elengedte. A királynak egyébként kedvenc vadászterülete volt a község. A tatárjárás utáni időkben mindinkább növekszik Ság jelentősége. 1266-ban hídvámszedési jogot nyer, 1107-ben pedig Zsigmond király pallósjoggal ruházza fel. A község virágzásával a premontrei rend hatalma és gazdagsága is mind jelentékenyebb, ami nincs egészen ínyére a szomszédos földesuraknak. A XV. században a Gyarmati-fiúk — egyrészt a premontreiek elleni irigységből, másrészt puszta szórakozásból — megtámadják a kolostort és kiűzik a szerzeteseket. I Ulászló király ezzel kapcsolatos megtorló intézkedése a szomorúemlékű várnai csata miatt elmarad. Néhány évvel később Lévay László, Lévai Péter vajda fia és Füsi László „tréfálják” meg a barátokat, amiből csaknem egy évszázadig tartó áldatlan pereskedés keletkezik. A mohácsi vész utáni nehéz időkben, a török hódítások idején — Buda, Esztergom és Vác török kézre jutása után — fokozottan emelkedik Ság jelentősége. Fokozott hadviselési fontossága kitűnik abból, hogy 1546-ban várrá alakítják kolostorát. A vár első kapitánya Thury György, akinek jelentős része van a Balassa Menyhért által védett s a törökök által támadott Léva várának felmentésében. 1550 ben Jakusics Ferenc, a sági vár második kapitánya, diadalmasan veri vissza a váci törökök támadását. Sajnos, a szerencse mégis kedvez a túlerőben lévő törököknek, a vár 1552-ben török kézre kerül s rövid megszakítással (1595—1626) egészen Buda viszszafoglalásáig az ozmánok birtokolják. A kolostornak várrá történt álszervezése miatt kiszorult szerzetesek természetesen szívósan harcoltak jogaikért. Bocskay István uralkodása alatt végre elérték céljukat, amennyiben az 1608-iki országgyűlés elrendelte a várnak kolostorrá történő visszalakítását. A XVII. és XVIII. században viszonylagos nyugalom és egyenletes fejlődés jut osztályrészéül, csupán az 1663-ban pusztító pestisjárvány, valamint a kuruc szabadságharc viszontagságai okoznak kisebb visszaeséseket. Termékeny határa egyre nagyobb jólétet biztosít lakóinak, akik minden nemzeti ügy buzgó támogatói voltak. Ezt a két évtizedes cseh megszállás alatt is szívvel-lélekkel bizonyították. Ipolyság hazatérésével pattantak szét a trianoni Magyarország láncai. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Hangyásmajor, Káptalani major, Pincék, Pincék útja. A község területe 2428 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 4710.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Ipolyság plébániája régi keletű. Anyakönyvei 1776-tól kezdődnek. Temploma a Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére épült. Van két kápolnája. A hívek anyanyelve magyar. Van katolikus iskolája. Plébánosa: Dr. Markwarth Gábor kiérdemesült esperes. Káplán: Juhász Antal. Hittanára: Dr. Szepesdy Ernő és Balogh József. Idetartozik: Tesmag (kat. iskolaval. templomon kívül kápolnája is van a községnek).

Csáky Károly - Csáky Pál - Danis Ferenc - Angyalossy Ernő - Balassa Géza - Bastrnák Tibor - Fegyverneki Ferenc - Gyönyör József - Gyurgyík László - Horváth István - Hunčík Péter - Kiss László - Kollányi (Kollárovits) László - Kollányi Ferenc - Kovács Sebestyén Endre - Lestár István - Lübeck János Károly - Manga János - Molnár Imre - Nevizánszky Gábor - Pintér Ferenc - Pongrácz Elemér - Pongrácz István - Porubszky Géza - Sajó Sándor - Siposs Antal - Sövényházi Ferenc - Szokoly Alajos - Tipary László - Vida Tivadar - Wanka Ferenc -

Fegyverneki Ferenc

prépost, író. Feltehetően Fegyverneken született, de az időpontot nem ismerjük. Hont vármegyei nemesi család sarja volt, 1506–1535 között Ipolyságon prépost, 1510-től a magyarországi premontreiek felügyelője is volt. A rend központjában kialakult reformtörekvések híveként vált ismertté, sokat küzdött a magyarországi premontrei rendházak visszaszerzéséért és a szabad prépostválasztásért. A humanista műveltség terjesztőjeként és több XVI. századi kódex szerzőjeként is számon tartják. Az ipolysági egyházi alapiskola Fegyverneki Ferenc nevét viseli.
- megszületett
1535.
Ipolyság - elhunyt
névjegyzék

Lübeck János Károly

Orvos, mezőgazdasági szakíró.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">A pozsonyi evangélikus líceumban végezte középiskolai tanulmányait. Lumnitzer István pozsonyi orvos a diákok számára botanikai kirándulásokat szervezett és ezeken az ifjú Lübeck is örömmel részt vett, hiszen gyógyszerész édesapja még Bazinban belé nevelte a növények szeretetét.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Lumnitzer buzdítására végül nem a gyógyszerészi pályát választotta, hanem előbb Jénában, majd Bécsben orvosi tanulmányokat folytatott. Az oklevél megszerzését követően rövid ideig Pozsonyban próbálkozott az orvosi praxissal, aztán a Győr megyei Sövényházán, majd pedig az erdélyi Nagyszentmiklóson volt háziorvos. Mindkét helyen a gazdálkodással is foglalkozott, ennek köszönhetően a mezőgazdasággal is szorosabb kapcsolatba került.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1804-ben egy agrártémájú német nyelvű hetilapot indított </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Patriotisches Wochenblatt für Ungern</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> címmel. Ebben a saját cikkei mellett a kor legképzettebb szakemberei írtak igen sokféle témáról. Sajnos a lap csak egy esztendőt élt meg, nyilván az anyagi gondok késztették a szerkesztőt a megszüntetésére, és ugyanilyen okból vállalta el 1805-ben, hogy Ipolyságon Hont vármegye „fizikusa” – főorvosa – legyen. Ezt a tisztséget korai haláláig betöltötte.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Ipolyságon egy újabb lapalapítással is megpróbálkozott, de az </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Ungarische Miscellen zur Beförderung der Industrie und Kultur</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> című folyóirat csupán 5 számot élt meg. Életében még két könyve jelent meg: </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Allgemeine ökonomische Lexikon</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> (két kötet, 1812) és a </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Der allgemeine ökonomische Sammler </i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">(két kötet, 1812-1813), ezek afféle ismeretterjesztő munkák gyakorló gazdák, földbirtokosok számára. Kéziratban maradt egy további műve, amelyet már csak halála után, 1815-ben adtak ki. Ez rövid idő alatt 5 kiadást ért meg és 1830-ban magyar nyelven is megjelent </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Hellenthal K. segítő könyve a borosgazdák és borkereskedők számára vagy a tökélletesített Pintze-mester</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> címmel (Hellenthal Lübeck álneve volt).</span><br></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> </span></p>
1776
Bazin - megszületett
1814. 11. 14.
Ipolyság - elhunyt
névjegyzék

Pongrácz István

cs. és kir. kamarás, Nagysándor József táborkari főnöke. Katonai pályára lépett, 1848-ban, századosként a honvéd táborkarhoz nevezték ki, részt vett a téli és a tavaszi hadjáratban, majd Nagysándor tábornok mellett szolgált, harcolt az orosz csapatok ellen harcolt. A világosi fegyverletétel után az aradi várba hurcolták, előbb halálra, majd tíz évi várfogságra ítélték. Három év után kegyelmet kapott, hazatért szülőföldjére, ahol 1869-ig katonai tudományokkal és kertészettel foglalkozott. Ezt követően a visszaállított magyar királyi honvédségben szolgált (Pozsony, Ipolyság, Nagyvárad, Lugos, Radvány). Nyugdíjazása után emlékiratain dolgozott. Esztergomban hunyt el 1900-ban.
1821. 8. 12.
Felsőtúr - megszületett
Ipolyság - katonaként szolgált
névjegyzék

Siposs Antal

zongoraművész és zeneszerző. 1854-től 1858-ig a nemzeti zenede tanítványa volt. 1858-ban egy nyilvános hangversenyen közreműködött, itt Liszt Ferenc is jelen volt, akinek annyira megtetszett Siposs játéka, hogy magához hívta Weimarba, ahol két évig tanította. 1866-ban Bécsben, Prágában és más külföldi nagyvárosokban hangversenyezett. Az 1860-as évek végén végleg Pesten telepedett le, egészen a zenetanárkodásnak szentelve életét. 1874-75-ben alapította magán zeneakadémiáját, ahol a tanítványok a zongora mellett az ének- és zeneszerzésben is oktatást nyertek. Révfülöpön hunyt el 1923-ban.
1839. 1. 17.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Kovács Sebestyén Endre

sebészorvos, kórházigazgató. A budapesti egyetemen 1884-ben szerzett orvosdoktori oklevelet. 1885-ben a Magyar Vöröskereszt belgrádi kórházának sebészeként szolgált. 1889-ben Ipolyságon telepedett le, ahol Hont vármegye tiszti főorvosává választották. Az ő érdeme, hogy 1900-ban felavatták az ipolysági kórházat, aminek első igazgató főorvosa lett. Egyik alapítója volt a Magyar Athletikai Club Hont megyei fiókjának, jól bánt a karddal és híres lovas is volt. Budapesten hunyt el 1915-ben.
1861. 1. 5.
Ipolypásztó - megszületett
1900
Ipolyság orvos, a kórház igazgatója.
névjegyzék

Pongrácz Elemér

képviselőházi pénztárnok, író, újságíró, helytörténész, múzeumigazgató. Pesti tanulmányai alatt kóstolt bele az újságírásba, hazatértekor pedig megindította a Honti Hírlapot és a Hontvármegyei Irodalom− és Művészetpártoló Egyletet. Hont vármegye tisztviselőjeként dolgozott. Matunák Mihály segítségével az ipolysági vármegyeházán egy országos visszhangot kiváltó kiállítást rendezett, ennek sikere ösztönözte az 1902−ben megnyílt ipolysági Honti Múzeum megalapításában, melynek első igazgatója lett. Emellett továbbra is publikált, ő írta a Borovszky-féle vármegye monográfiája számára az Irodalom, tudomány, művészet című fejezetet. Budapesten hunyt el 1944-ben.
1862. 11. 8.
Felsőtúr - megszületett
Ipolyság - kutatott
névjegyzék

Kollányi Ferenc

pap, egyháztörténész, levéltáros, az MTA tagja. A nagyszombati Teológiai Akadémia elvégzése után Rimócon, Ipolyságon és Esztergomban szolgált papként. Volt jáki javadalmas apát és pápai prelátus, 1893–1906 között az MNM Országos Széchényi Könyvtárának őre, majd igazgatóőre. 1911-től nagyváradi kanonokként működött. Tudományos kutatásai során a magyar katolikus egyház és egyházjog középkori múltjával foglalkozott – ehhez külföldön is végzett levéltári kutatásokat. Budapesten hunyt el 1933-ban. F.m.: Magyar Ferenc-rendiek a XVI. század első felében, Esztergomi kanonokok 1100–1900, A veszprémi püspökök királyné koronázási jogának története, Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum, Bibliotheca Corvina (többekkel).
1863. 4. 29.
Komáromszentpéter - megszületett
Nagyszombat - tanult
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Sajó Sándor

költő, tanár, drámaíró, az MTA levelező tagja. Egyetemi tanulmányait Budapesten folytatta, 1895-ben nyert tanári oklevelet. 1917-től 1930-ig a kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója volt. Ő volt az Országos Középiskolai Tanáregyesület főtitkára és a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetségének elnöke is. 1917-ben tagja lett a Kisfaludy Társaságnak. Több verseskötete is megjelent, a Zrínyi György házassága című történelmi vígjátékát, bemutatta a Nemzeti Színház, 1907-ben. Budapesten hunyt el 1933-ban.
1868. 7. 13.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Szokoly Alajos

olimpiai bronzérmes atléta. Három éves korától keresztapja ipolysági házában nevelkedett, későbbi versenyeire is itt készült. Gimnáziumi tanulmányait Besztercebányán és Léván folytatta, majd Budapesten orvosi diplomát szerzett. Az 1896-os athéni olimpián 100 méteres síkfutásban bronzérmes, hármasugrásban pedig negyedik helyezett lett. Kezdeményezésére jött létre a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a Magyar Olimpiai Társaság, ő hozta létre az Ipolysági Sport Klubot is. Hont vármegye főlevéltárosa volt. A megye kanászai, tülkösei, dudásai számára pénzzel díjazott versenyt rendezett, melyet Bartók Béla rögzített. Bernecén hunyt el 1932-ben.
1871. 6. 19.
Kisgaram - megszületett
Léva - tanult
Besztercebánya - tanult
1874
Ipolyság - élt
névjegyzék

Horváth István

Történész, tanár, régész. Makón született 1885. 12. 18-án. A budapesti tudományegyetemen doktorált történelemből 1907-ben. Öt évig az aquincumi régészeti feltárásoknál közreműködött. 1915-től haláláig az ipolysági állami főgimnáziumban tanított. Ipolyságon és környékén helytörténeti és régészeti kutatásokat is végzett. Ezek eredményeit az Ipolyság Emlékkönyve c., mintegy 800 oldalas munkájában foglalta össze. Tanártársaival megalapította az Ipolysági Cserkész Egyesületet.
1885. 12. 18.
Makó - megszületett
1915-1941
Ipolyság - kutatott
1941. 6. 27.
Ipolyság - elhunyt
névjegyzék

Porubszky Géza

R. k. plébános, politikus. Teológiai doktori oklevelét a bécsi Pázmáneumban szerezte. Pappá szentelését követően Ipolyságon, Léván, majd Deménden volt lelkész. Az Országos Keresztényszocialista Párt papi szárnyának egyik vezetője, 1935-től a párt képviselője a prágai parlamentben. Az első bécsi döntés után a magyar országgyűlés behívott képviselője. 1945-ben kiutasították Csehszl.-ból. 1946-tól Hédervár plébánosa volt.
1887.3.12.
Garamdamásd - megszületett
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett
Léva - egyházi szolgálatot végzett
Deménd - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Wanka Ferenc

élelmiszervegyész. A budapesti tudományegyetemen vegyészoklevelet szerzett. 1921-ben a Kalocsai Paprika Termelő, Őrlő és Kereskedelmi Vállalat alkalmazottja lett. A nevéhez fűződik a nemzetközi hírnevű kalocsai édes-nemes paprikaőrlet gyártási technológiájának a kidolgozása. Tudományos dolgozatait az Élelmiszervizsgálati Közleményekben publikálta. Budapesten hunyt el 1965-ben.
1891. 3. 12.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Angyalossy Ernő

Tüdőgyógyász, az újtátrafüredi Palace Szanatórium vezetője. A budapesti egyetem orvosi karán 1916-ban szerzett doktori oklevelet. Egy ideig a Korányi Klinikán, majd az Erzsébet Királynő Szanatóriumban dolgozott Budapesten. Ekkoriban ismerkedett meg első feleségével, id. Szontagh Miklós mostohalányával és Újtátrafüreden telepedett le, ahol az akkoriban felépült Palace Szanatórium főorvosává nevezték ki. Az 1920-as években páciensei közé tartozott a kiváló költő, Tóth Árpád is, aki súlyos tüdőbaját kezeltette a Magas-Tátrában és több alkalommal is írt az itt eltöltött időről, valamint kezelőorvosáról is. Angyalossyt az 1930-as évek derekán meghívták Olaszországba, ahol Rómában újabb doktorátust szerzett, Milánóban pedig olasz nyelvből államvizsgát tett. 1940-ig a meráni Hungaria Szanatórium igazgatója volt, majd visszatért Mo.-ra és az érsekújvári tüdőgyógyintézet vezetője lett. A II. vh. vége felé, 1945 elején egy katonakórházba került, amelyet egy vonatszerelvénnyel Németország felé küldtek, de csak Prágáig jutottak. A cseh főváros közelében, Běchovicén rendezték be a kórházat, amely a II. vh. befejeződését követően is működött még egy ideig. Elmondása szerint a helyiek marasztalták, ő azonban a hazatérés mellett döntött. Mivel állampolgárságát elveszítette, csak az 1950-es évek elején kapott végzettségének megfelelő munkát Ipolyszakálloson, ahol 1976-ig körorvosként tevékenykedett. Ezután Ipolyságra költözött és itt hunyt el 92 éves korában.
1893.8.1.
Beregszász - megszületett
1976-ig
Ipolyszakállos
Az 1950-es évek elejétől 1976-ig Ipolyszakállos körorvosaként tevékenykedett.
1985.7.17.
Ipolyság - elhunyt
névjegyzék

Lestár István

pap. Tanulmányait Nagyszombatban, Esztergomban, Bécsben végezte. Pappá szentelése után Komáromban helyezkedett el a Marianum kisszeminárium prefektusaként, majd igazgatójaként. 1937-től komáromi plébános volt, később az ipolysági prépostság címzetes prépostja. Kétévi kényszermunka után 1953-ban Óvárra helyezték, haláláig (1973) itt volt plébános.
1899.
Gyerk - megszületett
Nagyszombat - tanult
Komárom - tanított
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Sövényházi Ferenc

jogtudós, egyetemi tanár. A budapesti tudományegyetemen 1924-ben államtudományi, 1925-ben jogtudományi doktori oklevelet szerzett. 1932–1940-ben törvényszéki bíró, majd minisztériumi tanácsos. 1940–1944-ben a kolozsvári tudományegyetemen a kereskedelmi váltójog nyilvános egyetemi tanára. Mint jogtudós elsősorban a kereskedelmi jog kérdéseivel foglalkozott. Szegeden hunyt el 1980-ban.
1899. 10. 5.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Manga János

Néprajzkutató, muzeológus. Ipolyságon érettségizett, majd a pozsonyi tanítóképzőben pedagógusi oklevelet szerzett. Először a szécsénkei és pozsonyligetfalui iskolákban tanítóskodott, majd az ógyallai iskolai igazgatója (1940) volt. 1945 után végleg Mo.-on telepedett le. 1941–1949-ben a budapesti Néprajzi Múzeum tudományos munkatársa; 1949–1959-ben a balassagyarmati Palóc Múzeum igazgatója; 1960–1963 között a budapesti Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, majd haláláig az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa, néhány esztendeig osztályvezetője. Fő kutatási területei: a népszokások, népzene, hangszerek, népművészet. Jelentősek voltak a pozsonyi rádió magyar adásában elhangzott előadásai.
1906.6.24.
Pereszlény - megszületett
1977.9.2.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Pintér Ferenc

Karnagy, pedagógus. Az alapiskolát szülőfalujában, a gimnáziumot Ipolyságon végezte. 1931-ben Pozsonyban a magyar nyelvű állami tanítóképzőben érettségizett. Az ötvenes években a Pozsonyi Pedagógiai Főiskolán zenei nevelés szakon folytatta tanulmányait. Tanítóként gyermek- és felnőttkórusokat vezetett. 1950-ben ő szervezte meg Ipolyságon a magyar tanítási nyelvű alapiskolát, amelynek 1956-ig igazgatója volt. Ekkor kérte áthelyezését Diószegre, ahol 1974-ig az iskola igazgatója volt, majd haláláig zenetanára. Az iskolában gyermekkart alapított, a városi Csemadok szervezet mellett az országos hírű vegyes karát, a Vox Humanát. Alapítója és 15 évig tagja volt a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának. Karnagyképző tanfolyamokat vezetett a pozsonyi Népművelési Intézet keretében. Tagja volt a pozsonyi Liszt Ferenc Társaságnak. Tankönyveket, módszertani útmutatókat szerkesztett az alapiskolák részére. 1961-ben „Példás tanító”, 1970-ben „Érdemes tanító” kitüntetésben részesült, 1976-ban pedig elnyerte a „Kultúra példás dolgozója” címet.
1909.6.24.
Pereszlény - megszületett
1956-1989
Diószeg - tanított
1989.6.27.
Diószeg - elhunyt
névjegyzék

Balassa Géza

<p><i>Régész, tanár, történeti író.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Körmöcbányán érettségizett (1933). Pozsonyban előbb beiratkozott az evangélikus teológiára, majd az Állami Pedagógiai Akadémia hallgatója lett, ahol 1935-ben népiskolai tanítói oklevelet szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1935–1948 között Ruttkán, Szklabonyaváralján, Zólyombrézón, Nagyszalatnán, Zólyomban tanított. 1937-ben evangélikus hitoktatói, 1940-ben a szlovák nyelv, a földrajz és a történelem oktatására is jogosultságot szerzett, közben már Zólyomban volt tanár.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1942-ben kezdeményezte egy helytörténeti múzeum létrehozását Zólyomban, ez 1944-ben nyílt meg. 1945–1949-ben a pozsonyi Szlovák Egyetemen tanult és gimnáziumi tanári képesítést szerzett földrajz–történelem szakon.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1948–1952-ben a Zólyom melletti radványi/Besztercebánya Állami Mezőgazdasági Levéltár igazgatója, 1952–1962-ben a besztercebányai Kerületi Múzeum munkatársa volt. Ebben az időszakban több fontos vaskori ásatást irányított (Zólyom, Pereszlény, Ipolyság, Gyűgy, Karvaly, Nagyszalatna, Besztercebánya, Méhi, Derezsnye, Várgede). 1962–1977-ben a Közép-szlovákiai Műemlékvédelmi Hivatal osztályvezetőjeként is folytatta régészeti ásatásait (Körmöcbánya és Besztercebánya középkori építészeti maradványainak feltárása).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Numizmatikával is foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1977-től Pozsonyban élt. A magyarok őstörténetéről írt szlovák nyelvű tanulmánya kéziratban maradt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1992-ben a zólyomi múzeum megalapításának 50. évfordulója alkalmából emléklapot kapott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>Mi? My?</i>, 1943; <i>Praveké osídlenie stredného Slovenska</i>, 1965; magyarul: <i>Gömör az őskorban</i>, 1971; <i>Súpis hnuteľných pamiatok stredoslovenského kraja</i>, 1972.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Pozsonyban hunyt el 1994. február 20-án.</span></p>
1914. 3. 10
Felsőbaka - megszületett
Zólyom - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Pereszlény - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Ipolyság - kutatott
Gyűgy - kutatott Fontos ásatásokat irányított.
Karvaly - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Nagyszalatna - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Besztercebánya - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Méhi - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Derzsenye - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Várgede - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Körmöcbánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
Besztercebánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
1944
Zólyom Kezdeményezésére nyílt meg a helytörténeti múzeum.
névjegyzék

Gyönyör József

politológus, jogász, jogtörténész. Gyermekkora egy részét Franciaországban töltötte, majd Egegen járt iskolába. Jogot végzett. Budapest ostromakor megsebesült és szovjet fogságba esett, csak 1948-ban tért vissza szülőföldjére – állampolgárságát 1955-ben kapta meg. Államellenes tevékenység vádjával vizsgálatot indítottak ellene, és évekig állandó megfigyelés alatt tartották. Különböző szintű állami hivatalokban dolgozott, kutatásainak előterében a felvidéki magyarság társadalmi, jogi és demográfiai helyzete állt. 1990-ben Egegre költözött, ahol visszavonultan élt, emlékiratain dolgozott – még az MTA Kemény Zsigmond-díját sem vette át. F.m.: Mi lesz velünk, magyarokkal?, Határok születtek, Közel a jog asztalához, Terhes örökség.
1920. 10. 25.
Szalatnya - megszületett
Egeg - élt
2003. 01. 13.
Ipolyság - elhunyt
névjegyzék

Vida Tivadar

orvostörténész. Teológiai tanulmányait Kassán és Pozsonyban végezte, 1945-ben szentelték pappá. 1948 után két–három évenként helyezték át különböző plébániákra. 1960-ban a belügy utasítására felfüggesztették, ezután Licén favágóként kellett dolgoznia. 1962-ben Magyarországra költözhetett édesanyjához, és a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárnak végzett fordításokat. Ő publikálta Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratait. 1970-ben a budapesti Hittudományi Egyetemen egyháztörténetből doktori címet szerzett. 1975-től ismét gyakorolja lelkészi hivatását és 2005-ig Máriaremetén szolgált, közben magyarra ültette át Temesvári Pelbárt beszédeit. A Pray-kódex mikrofilológiai kutatásáért 2007-ben Fraknói-díjjal tüntették ki. Budapesten hunyt el 2012-ben.
1922. 2. 6.
Ipolyság - megszületett
Lice - élt
névjegyzék

Tipary László

hivatalnok, helytörténész. 1972–1977-ben a kistompai földműves szövetkezet könyvelője, 1978–1987-ben a gyűgyi gyógyfürdő főkönyvelője. Megalapította a Palóc Helytörténeti és Néprajzi Falumúzeumot Kistompán, felgyűjtötte a falu történelmi emlékeit. F. m.: El kell menni katonának, Szülőföldem szép határa. Szlovákiai magyarok deportálása, Gyerk község az Ipoly mellett 1156–2006.
1927. 7. 22.
Kistompa - megszületett
Kistompa - kutatott
2007. 10. 24.
Ipolyság - elhunyt
névjegyzék

Danis Ferenc

<i>tanár, agrármérnök, helytörténész</i>. Tanári munkája mellett kultúraszervezéssel és helytörténetírással is foglalkozott, egyik kezdeményezője és igazgatója volt az ipolysági Honti Múzeum újraindításának és a Simonyi Lajos Galéria létrehozásának. 1993-tól főszerkesztője volt a Honti Lapoknak. <p><b>Főbb művei</b>: Ipolyság, a határ menti város (1997); Az ipolysági mezőgazdasági iskolák története (2001); Ipolyság – A zsidóság és történeti emlékei (2002); Ipolyság (2005)</p>
1931. 1. 16.
Egeg - megszületett
Ipolyság - kutatott
névjegyzék

Kollányi (Kollárovits) László

növénynemesítő, egyetemi tanár. A budapesti Kertészeti Főiskolán 1957-ben szerzett kertészmérnöki oklevelet. 1957 nyarától a fertődi Növénynemesítési és Növénytermesztési Kutató Intézetben dolgozott, szakterülete a málna és a szeder nemesítése, növényvédelme és gépi betakarításának lehetősége volt. 2003-ban címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. Számos, a bogyós gyümölcsűek termesztésével foglalkozó monográfia társszerzője volt. Budapesten hunyt el 2006-ban.
1934. 1. 7.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Nevizánszky Gábor

régész. Ipolyságon érettségizett, majd a pozsonyi Comenius Egyetemen tanult tovább. 1973-tól az SZTA nyitrai Régészeti Intézetének munkatársa. Kutatási területe a Kárpát-medence VI–XII. századi történetének a régészete: a népvándorlás és a magyar honfoglalás kora. Számos helyen (Bajcs, Zsitvabesenyő, Ipolyvisk, Léva és környéke, Oldalfala, Osgyán) végzett régészeti feltárásokat. Tanulmányai mellett régészeti bibliográfiákat is publikált.
1949. 8. 18.
Ipolyszakállos - megszületett
Ipolyság - tanult
Bajcs - kutatott
Zsitvabesenyő - kutatott
Ipolyvisk - kutatott
Léva - kutatott
Oldalfala - kutatott
Osgyán - kutatott
névjegyzék

Csáky Károly

<i>néprajzkutató, helytörténész, költő.</i> Az ipolysági magyar gimnáziumban érettségizett, majd a nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyar–angol szakos oklevelet és pedagógusi doktori címet, Debrecenben pedig néprajzi doktori címet szerzett. Tanított Ipolybalogon és Ipolyságon. Utóbbi állomáshelyén 1992–1998 között a Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási nyelvű Egyházi Alapiskola (1995-től gimnázium) alapítója, igazgatója. Jelenleg a palásti magyar egyházi alapiskola tanára. Elsősorban a Középső-Ipoly mente néphit- és szokásvilágával foglalkozik.<p><b>Főbb művei:</b> Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk; A Középső-Ipoly menti palócok népi hiedelemvilága; Híres selmecbányai tanárok; Szent Istvántól Erzsébet napig; A nyári és az őszi ünnepkör szokásai, hiedelmei; Szakrális emlékeink nyomában I–V. </p>
1950. 10. 24.
Kelenye - megszületett
Ipolyság - tanult
Nyitra - tanult
Ipolybalog - tanított
Ipolyság - tanított
Palást - tanított
névjegyzék

Kiss László

orvos, orvostörténész, egyetemi docens. Gyermekkorát Paláston töltötte. A pozsonyi Comenius Egyetem Orvosi Karán 1975-ben szerzett orvosdoktori oklevelet. Az ipolysági kórház belgyógyászati osztályán kezdte pályáját, később körzeti orvos a csallóközi Csilizradványban. 1998-ban a történelemtudomány kandidátusa lett. A Debreceni Tudományegyetemen 2011-ben egyetemi docenssé habilitálták. Az 1980-as évek közepétől foglalkozik orvostörténettel, elsősorban a Felvidéken élt és működött orvosok életét és tevékenységét kutatja. A Szlovák Rádió magyar adásában, a Pátria Rádióban évekig hetente jelentkezett orvosi tanácsaival. Ezen kívül szerkesztette és sajtó alá rendezte a Palócia végvára 850 című, Palást község múltját bemutató falutörténeti olvasókönyvet. Munkássága elismeréseként több díjjal is kitüntették.
1950. 3. 18.
Ipolyság - megszületett
Palást - élt
Ipolyság orvos.
névjegyzék

Hunčík Péter

Orvos, politológus, író, közíró, színházi dramaturg. A pozsonyi Comenius Egyetem Orvostudományi Karán szerzett orvosdoktori oklevelet 1976-ban (1981-ben általános orvostani, 1988-ban elmeorvosi szakvizsgát tett). 1980–1983-ban a győri és a kecskeméti színház dramaturgja volt; 1989-ben egy dunaszerdahelyi amatőr színjátszó csoporttal Mészöly Miklós: Ablakmosó c. darabjának rendezésével elnyerte a Jókai Napok fődíját. 1989 után tevékenyen kivette részét a rendszerváltó történésekből; a Független Magyar Kezdeményezés (FMK) egyik alapítója, az országos vezetés külügyi megbízottja, 1989–1990-ben a Nap főszerkesztője, 1990–1992-ben az FMK országos vezetőségének tagja, ill. Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök emberi jogi és kisebbségi tanácsadója volt. 1992-ben szlovák televíziós pályázatot nyert, melyet a kormány nov.-ben visszavont. 1993-ban cseh televíziós pályázatot nyert, ez alapján működik 1994-től a prágai Nova Televízió. 1993–2003-ban a Márai Sándor Alapítvány elnöke; 2002-től az ottawai Carlton Egyetem vendégtanára; 2004-től a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet Interetnikus Kutatások Központjának igazgatója. Kutatási területe: szociálpszichiátria, szexológia, öngyilkosság-kutatás, bilingvizmus, konfliktuskutatás. Irodalmi és orvosi, valamint etnopszichológiai és emberjogi tanulmányokat ír, csehből, szlovákból fordít, szaktanulmány-gyűjtemények társszerzője, szerkesztője. Somos Péter írói néven is publikált.
1951.5.25.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Gyurgyík László

szociológus, egyetemi oktató. 1985-ben a pozsonyi Comenius Egyetemen szociológusként végzett. 1989 után a Remény hetilap egyik alapítószerkesztője, majd főszerkesztője volt. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM) alapító tagja. 1992-től kizárólag tudományos kutatással és tanítással foglalkozik. Szakterülete a demográfia, a felvidéki magyarság társadalmi és népességmozgalmi tagolódásának problémái. A Mercurius Társadalomkutató Csoport alapítója. 2004-től a komáromi Selye János Egyetem előadója.
1954. 6. 18.
Ipolyság - megszületett
Komárom - tanított
névjegyzék

Molnár Imre

történész, diplomata. A budapesti ELTE-n történelem–szociológia szakon 1986-ban szerzett oklevelet. 1998-ban lett a történettudomány kandidátusa. 2001-től 2012-ig megszakításokkal a varsói magyar nagykövetség kulturális tanácsosa, majd főtanácsosa volt. Publikációs tevékenysége szorosan kötődik a felvidéki magyarság történetéhez, illetve Esterházy János (1901–1957) politikus életútjának, munkásságának feltárásához. Sajtó aló rendezte Esterházy János írásait (A kisebbségi kérdés).
1956. 11. 26.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Csáky Pál

<i>mérnök, politikus, író.</i> 1980-ban szerzett diplomát a Pardubicei Vegyészeti Főiskolán. 1981 és 1990 között a lévai Levitex cég vezető technológusa. 1990-től a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője. Az 1992-1998-as években a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom parlamenti frakciójának elnöke, 1998-tól a Szlovák Köztársaság kormányának emberi jogokért, kisebbségekért és régiófejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese, 2002-2006 kisebbségi ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, 2007. március 31. és 2010 júniusa között az MKP elnöke volt. 2014-től európai parlamenti képviselő.
1956.3.21.
Ipolyság - megszületett
névjegyzék

Bastrnák Tibor

<p><i>Nőgyógyász, politikus, polgármester.</i> Az ipolysági magyar gimnáziumban érettségizett (1982), a brünni Purkyně Egyetem Orvostudományi Karán szerzett oklevelet (1988). 1991–1999-ben a komáromi kórház nőgyógyásza. 1999–2002-ben a Nyitrai Kerületi Hivatal helyettes elöljárója. 2002–2010-ben az MKP parlamenti képviselője, ill. Komárom polgármestere. 2009-ben részt vett a Most-Híd párt megalapításában, a párt elnökségi tagja, 2010-től a párt országgyűlési képviselője.</p>
1964.11.17.
Ipolyság - megszületett
2002-2010
Komárom A város polgármestere volt.
névjegyzék
Névelőfordulások
1237
Saag
1245
Saagh
1256
Saag
1773
Ságh,
1773
Ssahy
1786
Schág,
1808
Ipoly-Ság, Sság, Ssahy,
1863
Ipolyság,
1920
Ipolské Šiahy,
1927
Šahy, Ság,
1938
Ipolyság,
1945
Šahy, Ság,
1948
Šahy
1994
Ipolyság

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő tér (Hlavné námestie) 1
Telefon: 0367411071
Fax: 0367410152

Honlap: sahy.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Gregor Štefan (Független)

Képviselő-testület:
Gregor Štefan (Független)
Zachar Pál (Független)
Baráti Tomáš (Független)
Hammersmidt Vojtech (Független)
Rusznyák František (Független)
Zolcer Marián (Független)
Nemcsok Štefan (Független)
Srna Pavol (Független)
Hudec Pavel (Független)
Békési Zoltán (Független)
Bakai Peter (SMK-MKP)
Bukorová Alžbeta (SMK-MKP)
Független 83% Független 10 képviselö SMK-MKP 17% SMK-MKP 2 képviselö 12 képviselö
Ipolysági Posta

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 19

Honti önkormányzati társulás

Fő tér 1

Ipolysági Római Katolikus Plébániahivatal

Iskola utca 7

Ipolysági Rendőrörs

Petőfi utca 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

E. B. Lukáč utca 6

Janko Kráľ Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Ifjúság utca 24

Szlovák és magyar tannyelvű közös igazgatású bentlakásos iskola

Rákóczi Ferenc utca 1.

Szlovák Tannyelvű Speciális Óvoda és Alapiskola

Rákoczi Ferenc utca 1

Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Ifjúság utca 22

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Honti út 45

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Hviezdoslav utca 30

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

M. R. Štefánik tér 14

Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 4

Szlovák és Magyar Tannyelvű szakközépiskola

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 41

Pongrácz Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola

Ifjúság utca 24

Fegyverneki Ferenc Egyházi Magyar Tannyelvű Alapiskola

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 4

Magyar Tannyelvű Gimnázium

Ifjúság utca 22

Fegyverneki Ferenc Magyar Tannyelvű Gimnázium

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 4

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Hviezdoslav utca 32

Ipolysági Anyakönyvi Hivatal

Fő tér 1

Ipolysági Városi Hivatal

Fő tér 1

Városüzemeltető vállalat

Fő tér 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 4025
magyarok 3635 90%
szlovákok 135 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 124 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 131 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5566
magyarok 5353 96%
szlovákok 130 2%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 65 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 17 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6063
magyarok 4035 67%
szlovákok 1417 23%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 92 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 519 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 8551
magyarok 5562 65%
szlovákok 2885 34%
ruszinok 1 0%
romák 32 0%
ukránok 0 0%
csehek 51 1%
németek 3 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 0%
összlétszám 8061
magyarok 5015 62%
szlovákok 2787 35%
ruszinok 0 0%
romák 33 0%
ukránok 1 0%
csehek 45 1%
németek 3 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 171 2%
összlétszám 7624
magyarok 4410 58%
szlovákok 2959 39%
ruszinok 0 0%
romák 36 0%
ukránok 0 0%
csehek 33 0%
németek 2 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 22 0%
ismeretlen 158 2%
összlétszám 2755
magyarok 2429 88%
szlovákok 122 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 115 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 89 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 675
magyarok 637 94%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 25 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 595
magyarok 569 96%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 735
magyarok 731 99%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 625
magyarok 619 99%
szlovákok 5 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4206
magyarok 4003 95%
szlovákok 122 3%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 64 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 741
magyarok 691 93%
szlovákok 37 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4698
magyarok 2741 58%
szlovákok 1375 29%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 92 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 490 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 624
magyarok 603 97%
szlovákok 5 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
  • 5,1 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 6382
Választási részvétel: 46.76 %
Kiadott boríték: 2984
Bedobott boríték: 2984

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2947
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gregor Štefan 1560 52.94 % Független
Zachar Pál 1183 40.14 % Független
Zolcer Marián 204 6.92 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gregor Štefan 1328 Független
Zachar Pál 1203 Független
Baráti Tomáš 1097 Független
Hammersmidt Vojtech 1022 Független
Rusznyák František 940 Független
Zolcer Marián 934 Független
Nemcsok Štefan 928 Független
Srna Pavol 838 Független
Bakai Peter 825 SMK-MKP
Hudec Pavel 793 Független
Békési Zoltán 792 Független
Bukorová Alžbeta 783 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 58.33% Független 7 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 8.33% MOST - HÍD 1 képviselö 12 képviselö
2018
Független 83.33% Független 10 képviselö SMK-MKP 16.67% SMK-MKP 2 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 6569
Választási részvétel: 12.67 %
Kiadott boríték: 832
Bedobott boríték: 832
Választásra jogosult: 6571
Választási részvétel: 8.96 %
Kiadott boríték: 589
Bedobott boríték: 589
Választásra jogosult: 6 443
Választási részvétel: 18,64 %
Kiadott boríték: 1 201
Bedobott boríték: 1 201

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 784
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 1 170
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 521 66.45 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 144 18.37 % SMER - SD
Peter Oremus 69 8.80 % Független
Stanislav Kováč 20 2.55 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 15 1.91 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 9 1.15 % MS
Viliam Mokraň 6 0.77 % KĽS
Milan Belica 104 17.72% SMER - SD
Iván Farkas 521 44.53 % SMK-MKP
Milan Belica 242 20.68 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 136 11.62 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 125 10.68 % ĽSNS
Peter Oremus 85 7.26 % Független
László Hajdu 38 3.25 % MKDA
Renáta Kolenčíková 20 1.71 % Független
Ján Marko 3 0.26 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 819
Érvényes szavazólap: 1 162
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Dezső Pálffy 465 56.78% SMK-MKP
Jozef Gyurkovics 387 47.25% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 387 47.25% SMK-MKP
Hedviga Makovínyiová 342 41.76% Független
Tibor Csenger 341 41.64% SMK-MKP
Beáta Kiss 324 39.56% SMK-MKP
Anikó Helység 323 39.44% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Lőrincz 310 37.85% SMK-MKP
František Horváth 260 31.75% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Zita Cseri 210 25.64% Független
Róbert Csudai 164 20.02% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Juraj Braun 147 17.95% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Lenka Kluchová 125 15.26% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 100 12.21% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Roman Tóth 91 11.11% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Alexander Bačík 85 10.38% KDH, SMER - SD
Soňa Kocková 80 9.77% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Ján Janáč 74 9.04% SMER - SD, KDH
Helena Rosíková 70 8.55% NP
Ivana Rosíková 66 8.06% NP
Ľubomír Lőrincz 66 8.06% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 60 7.33% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 55 6.72% KDH, SMER - SD
Igor Varga 55 6.72% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 48 5.86% SMER - SD, KDH
Rastislav Juhár 47 5.74% SMER - SD, KDH
Imrich Králik 38 4.64% ĽS-HZDS
Oľga Szalmová 34 4.15% Független
Martin Bátovský 32 3.91% SNS
Emília Nichtová 32 3.91% SMER - SD, KDH
Ladislav Vörös 28 3.42% KSS
Štefan Baniar 25 3.05% SNS
Jozef Bóna 24 2.93% KSS
Ján Hamar 20 2.44% KSS
Jozef Rosipal 19 2.32% ĽS-HZDS
Gabriel Biric 18 2.20% KSS
Ladislav Mészáros 16 1.95% KSS
Jozef Kubala 15 1.83% SNS
Peter Laczko 13 1.59% KSS
Michal Molnár 11 1.34% KSS
Jiří Klain 10 1.22% KSS
Pál Zachar 786 67.64% Független
Dezső Pálffy 666 57.31% SMK-MKP
Peter Köpöncei 615 52.93% SMK-MKP
Beáta Kiss 461 39.67% SMK-MKP
Tibor Csenger 425 36.57% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 419 36.06% SMK-MKP
Zita Cseri 363 31.24% Független
Martina Holečková 128 11.02% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Zoltán Fekete 125 10.76% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ervín Szalma 119 10.24% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Alexander Bačík 118 10.15% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Miloš Zaujec 116 9.98% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Éder 116 9.98% Független
Martin Bátovský 114 9.81% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Csudai 110 9.47% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ivan Murín 110 9.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Csaba Tolnai 108 9.29% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Miroslav Hasznos 107 9.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ondrej Juhász 92 7.92% Független
František Kováčik 91 7.83% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Jaroslav Ivan 91 7.83% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Sylvia Horváthová 84 7.23% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Janáč 82 7.06% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Roman Tóth 80 6.88% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Drábik 79 6.80% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 78 6.71% Független
Erika Sulinová 76 6.54% Független
Monika Porubská 76 6.54% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 71 6.11% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 69 5.94% ĽS Naše Slovensko
Igor Varga 69 5.94% Független
Marianna Šedivá 59 5.08% Független
Ladislav Jakubík 58 4.99% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Pavlovič 58 4.99% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jakubík 55 4.73% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Juhár 52 4.48% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Pavol Novák 51 4.39% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Štefan 49 4.22% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Karol Ižold 46 3.96% ĽS Naše Slovensko
Igor Gogora 45 3.87% Független
Ladislav Vörös 35 3.01% KSS
Zuzana Kotrus Rákociová 34 2.93% Független
Ján Hamar 34 2.93% KSS
Miroslav Kamenský 23 1.98% KSS
Michal Ivanický 22 1.89% KSS
Ján Kútik 22 1.89% KSS
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 13.38 %
Léva 408 11.84 %
Zselíz 372 10.80 %
Palást 202 5.86 %
Nagyölved 187 5.43 %
Farnad 135 3.92 %
Érsekkéty 110 3.19 %
Oroszka 84 2.44 %
Csata 80 2.32 %
Nagysalló 80 2.32 %
Nyírágó 77 2.24 %
Kálna 66 1.92 %
Ipolyfödémes 65 1.89 %
Lekér 60 1.74 %
Ipolyszakállos 59 1.71 %
Garamszentgyörgy 56 1.63 %
Vámosladány 49 1.42 %
Ipolyvisk 47 1.36 %
Alsószemeréd 43 1.25 %
Zsemlér 42 1.22 %
Ipolypásztó 41 1.19 %
Nagytúr 40 1.16 %
Deménd 39 1.13 %
Barsbese 37 1.07 %
Sáró 34 0.99 %
Felsőtúr 34 0.99 %
Százd 32 0.93 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.84 %
Szete 29 0.84 %
Szalatnya 29 0.84 %
Egeg 27 0.78 %
Kistompa 26 0.75 %
Ipolybél 25 0.73 %
Felsőszemeréd 24 0.70 %
Felsőszecse 24 0.70 %
Kisölved 23 0.67 %
Lontó 23 0.67 %
Zalaba 22 0.64 %
Nagyod 20 0.58 %
Felsőpél 19 0.55 %
Málas 18 0.52 %
Garamsalló 16 0.46 %
Barsendréd 14 0.41 %
Gyerk 10 0.29 %
Barsvárad 10 0.29 %
Bori 10 0.29 %
Garamtolmács 9 0.26 %
Kétfegyvernek 9 0.26 %
Garamkovácsi 9 0.26 %
Bakabánya 8 0.23 %
Tőre 7 0.20 %
Alsópél 6 0.17 %
Szántó 5 0.15 %
Töhöl 5 0.15 %
Újbars 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Kisóvár 4 0.12 %
Kural 4 0.12 %
Garamlök 4 0.12 %
Felsőzsember 3 0.09 %
Garamkelecsény 3 0.09 %
Nagygyőröd 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Borfő 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Bát 2 0.06 %
Hontalmás 2 0.06 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 61.07 %
Kálna 139 2.60 %
Zselíz 135 2.52 %
Garamtolmács 126 2.35 %
Ipolyság 108 2.02 %
Felsőszecse 107 2.00 %
Garamkelecsény 106 1.98 %
Garamszentgyörgy 77 1.44 %
Csejkő 72 1.34 %
Óbars 70 1.31 %
Garamújfalu 67 1.25 %
Bakabánya 59 1.10 %
Újbars 51 0.95 %
Garamkovácsi 48 0.90 %
Kereskény 47 0.88 %
Garamszőllős 46 0.86 %
Berekalja 43 0.80 %
Alsószecse 40 0.75 %
Nagysalló 40 0.75 %
Vámosladány 39 0.73 %
Deménd 33 0.62 %
Felsőzsember 31 0.58 %
Nagykoszmály 29 0.54 %
Garamlök 25 0.47 %
Garamkeszi 24 0.45 %
Nagygyőröd 23 0.43 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.39 %
Alsópél 20 0.37 %
Oroszka 19 0.35 %
Szántó 17 0.32 %
Nagyod 17 0.32 %
Nagyölved 16 0.30 %
Bát 16 0.30 %
Hontnádas 15 0.28 %
Ipolyszakállos 15 0.28 %
Kétfegyvernek 14 0.26 %
Sáró 14 0.26 %
Baka 14 0.26 %
Lekér 13 0.24 %
Farnad 13 0.24 %
Cseke 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Felsőtúr 12 0.22 %
Barsbese 12 0.22 %
Derzsenye 12 0.22 %
Kural 11 0.21 %
Töhöl 9 0.17 %
Csata 9 0.17 %
Lontó 9 0.17 %
Felsőpél 9 0.17 %
Fakóvezekény 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Barsvárad 9 0.17 %
Hontbesenyőd 8 0.15 %
Palást 8 0.15 %
Egeg 8 0.15 %
Nyírágó 7 0.13 %
Gyerk 7 0.13 %
Bori 6 0.11 %
Borfő 6 0.11 %
Ipolyvisk 6 0.11 %
Érsekkéty 6 0.11 %
Kistompa 5 0.09 %
Ipolyfödémes 5 0.09 %
Bajka 5 0.09 %
Kiskoszmály 5 0.09 %
Zsemlér 5 0.09 %
Hontbagonya 4 0.07 %
Kisóvár 4 0.07 %
Dalmad 4 0.07 %
Ény 4 0.07 %
Nagytúr 4 0.07 %
Hontalmás 4 0.07 %
Százd 4 0.07 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 20.12 %
Léva 345 10.42 %
Zselíz 261 7.89 %
Palást 260 7.85 %
Nagyölved 134 4.05 %
Érsekkéty 95 2.87 %
Farnad 91 2.75 %
Ipolyfödémes 76 2.30 %
Alsószemeréd 72 2.18 %
Ipolyszakállos 65 1.96 %
Nagysalló 64 1.93 %
Oroszka 64 1.93 %
Csata 62 1.87 %
Kálna 62 1.87 %
Ipolyvisk 53 1.60 %
Nagytúr 48 1.45 %
Ipolypásztó 46 1.39 %
Vámosladány 46 1.39 %
Lekér 45 1.36 %
Deménd 39 1.18 %
Kistompa 39 1.18 %
Egeg 38 1.15 %
Szete 37 1.12 %
Garamszentgyörgy 37 1.12 %
Szalatnya 36 1.09 %
Felsőszemeréd 36 1.09 %
Felsőtúr 36 1.09 %
Százd 36 1.09 %
Nyírágó 35 1.06 %
Barsbese 31 0.94 %
Lontó 30 0.91 %
Zsemlér 30 0.91 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.91 %
Ipolybél 24 0.73 %
Kisölved 24 0.73 %
Sáró 21 0.63 %
Málas 19 0.57 %
Felsőszecse 17 0.51 %
Fakóvezekény 14 0.42 %
Garamsalló 13 0.39 %
Gyerk 13 0.39 %
Barsendréd 12 0.36 %
Zalaba 11 0.33 %
Nagyod 10 0.30 %
Újbars 10 0.30 %
Bori 10 0.30 %
Tőre 6 0.18 %
Kétfegyvernek 6 0.18 %
Garamlök 5 0.15 %
Töhöl 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Nagygyőröd 4 0.12 %
Felsőpél 4 0.12 %
Szántó 4 0.12 %
Garamkovácsi 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 46.43 %
Garamtolmács 185 5.76 %
Óbars 87 2.71 %
Garamkelecsény 82 2.55 %
Kálna 81 2.52 %
Ipolyság 76 2.37 %
Garamkovácsi 73 2.27 %
Garamszőllős 67 2.09 %
Garamújfalu 65 2.02 %
Bakabánya 59 1.84 %
Berekalja 57 1.78 %
Zselíz 53 1.65 %
Csejkő 50 1.56 %
Felsőzsember 41 1.28 %
Kereskény 40 1.25 %
Bát 38 1.18 %
Nagykoszmály 36 1.12 %
Garamszentgyörgy 35 1.09 %
Garamkeszi 27 0.84 %
Nagygyőröd 27 0.84 %
Alsópél 25 0.78 %
Újbars 24 0.75 %
Felsőszecse 22 0.69 %
Hontnádas 22 0.69 %
Borfő 21 0.65 %
Nagysalló 20 0.62 %
Alsószecse 20 0.62 %
Szántó 19 0.59 %
Derzsenye 18 0.56 %
Kistompa 17 0.53 %
Bori 17 0.53 %
Barsbese 16 0.50 %
Hontalmás 15 0.47 %
Vámosladány 15 0.47 %
Hontbagonya 12 0.37 %
Lekér 12 0.37 %
Barsendréd 12 0.37 %
Garamlök 11 0.34 %
Deménd 11 0.34 %
Sáró 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Ipolyszakállos 10 0.31 %
Palást 10 0.31 %
Ény 9 0.28 %
Fakóvezekény 9 0.28 %
Baka 9 0.28 %
Cseke 9 0.28 %
Kural 8 0.25 %
Nagyölved 7 0.22 %
Farnad 6 0.19 %
Nyírágó 6 0.19 %
Kisóvár 6 0.19 %
Töhöl 6 0.19 %
Barsvárad 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Málas 5 0.16 %
Kiskoszmály 5 0.16 %
Nagytúr 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Ipolyfödémes 5 0.16 %
Setétkút 5 0.16 %
Lontó 5 0.16 %
Csata 4 0.12 %
Oroszka 4 0.12 %
Hontbesenyőd 4 0.12 %
Nagyod 4 0.12 %
Dalmad 3 0.09 %
Zsemlér 3 0.09 %
Gyerk 3 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.09 %
Szalatnya 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Lüle 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Egeg 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 52.45 %
Garamtolmács 205 3.86 %
Kálna 145 2.73 %
Ipolyság 119 2.24 %
Garamkelecsény 119 2.24 %
Garamújfalu 111 2.09 %
Berekalja 105 1.98 %
Csejkő 105 1.98 %
Zselíz 99 1.86 %
Óbars 87 1.64 %
Garamszőllős 86 1.62 %
Bakabánya 74 1.39 %
Nagysalló 72 1.35 %
Felsőszecse 63 1.19 %
Garamkovácsi 58 1.09 %
Újbars 53 1.00 %
Nagykoszmály 52 0.98 %
Alsószecse 48 0.90 %
Kereskény 42 0.79 %
Garamszentgyörgy 41 0.77 %
Vámosladány 41 0.77 %
Garamkeszi 39 0.73 %
Felsőzsember 38 0.72 %
Szántó 37 0.70 %
Garamlök 34 0.64 %
Deménd 33 0.62 %
Nagygyőröd 33 0.62 %
Bát 29 0.55 %
Cseke 28 0.53 %
Baka 27 0.51 %
Derzsenye 26 0.49 %
Nagyölved 25 0.47 %
Barsbese 22 0.41 %
Bori 20 0.38 %
Alsópél 20 0.38 %
Ipolyszakállos 19 0.36 %
Kural 17 0.32 %
Hontnádas 16 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.30 %
Kétfegyvernek 16 0.30 %
Sáró 15 0.28 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.24 %
Fakóvezekény 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 42.57 %
Garamtolmács 111 5.12 %
Ipolyság 91 4.20 %
Deménd 68 3.14 %
Garamkelecsény 66 3.04 %
Csejkő 60 2.77 %
Zselíz 48 2.21 %
Óbars 47 2.17 %
Garamkovácsi 47 2.17 %
Garamújfalu 46 2.12 %
Bakabánya 46 2.12 %
Kálna 40 1.85 %
Garamszőllős 39 1.80 %
Kereskény 35 1.61 %
Felsőszecse 34 1.57 %
Nagykoszmály 24 1.11 %
Alsópél 23 1.06 %
Felsőzsember 21 0.97 %
Nagysalló 21 0.97 %
Berekalja 19 0.88 %
Alsószecse 19 0.88 %
Garamszentgyörgy 18 0.83 %
Nagygyőröd 18 0.83 %
Garamkeszi 17 0.78 %
Kural 14 0.65 %
Szántó 14 0.65 %
Hontnádas 12 0.55 %
Cseke 11 0.51 %
Oroszka 10 0.46 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.46 %
Ipolyszakállos 10 0.46 %
Garamlök 10 0.46 %
Derzsenye 9 0.42 %
Alsószemeréd 9 0.42 %
Újbars 9 0.42 %
Vámosladány 8 0.37 %
Baka 8 0.37 %
Százd 8 0.37 %
Fakóvezekény 8 0.37 %
Borfő 7 0.32 %
Barsbese 6 0.28 %
Bát 6 0.28 %
Sáró 6 0.28 %
Kistompa 6 0.28 %
Lekér 5 0.23 %
Csata 5 0.23 %
Kétfegyvernek 5 0.23 %
Hontbesenyőd 5 0.23 %
Dalmad 5 0.23 %
Töhöl 5 0.23 %
Felsőszemeréd 5 0.23 %
Egeg 5 0.23 %
Bori 4 0.18 %
Barsendréd 4 0.18 %
Farnad 4 0.18 %
Nagytúr 4 0.18 %
Kiskoszmály 4 0.18 %
Gyerk 3 0.14 %
Nagyölved 3 0.14 %
Palást 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Ipolyvisk 3 0.14 %
Hontalmás 3 0.14 %
Bakaszenes 2 0.09 %
Ény 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Zsemlér 2 0.09 %
Felsőtúr 2 0.09 %
Lontó 2 0.09 %
Peszektergenye 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.09 %
Kisóvár 1 0.05 %
Hontbagonya 1 0.05 %
Felsőpél 1 0.05 %
Nyírágó 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 27.65 %
Kálna 386 16.65 %
Garamtolmács 136 5.87 %
Garamkelecsény 65 2.80 %
Újbars 60 2.59 %
Garamszőllős 48 2.07 %
Óbars 47 2.03 %
Ipolyság 45 1.94 %
Zselíz 44 1.90 %
Garamkovácsi 44 1.90 %
Nagygyőröd 43 1.86 %
Garamlök 40 1.73 %
Alsópél 39 1.68 %
Felsőszecse 39 1.68 %
Bakabánya 37 1.60 %
Garamszentgyörgy 34 1.47 %
Nagysalló 32 1.38 %
Csejkő 32 1.38 %
Berekalja 27 1.16 %
Felsőzsember 27 1.16 %
Alsószecse 25 1.08 %
Garamújfalu 22 0.95 %
Nagykoszmály 20 0.86 %
Barsendréd 17 0.73 %
Barsvárad 17 0.73 %
Szántó 16 0.69 %
Barsbese 14 0.60 %
Garamkeszi 14 0.60 %
Bát 13 0.56 %
Kereskény 13 0.56 %
Deménd 12 0.52 %
Felsőpél 12 0.52 %
Lekér 12 0.52 %
Töhöl 12 0.52 %
Oroszka 11 0.47 %
Csata 10 0.43 %
Bajka 10 0.43 %
Fakóvezekény 10 0.43 %
Kiskoszmály 10 0.43 %
Nagyölved 9 0.39 %
Kétfegyvernek 9 0.39 %
Hontnádas 9 0.39 %
Derzsenye 8 0.35 %
Cseke 8 0.35 %
Vámosladány 8 0.35 %
Felsőtúr 7 0.30 %
Baka 7 0.30 %
Palást 6 0.26 %
Borfő 6 0.26 %
Gyerk 6 0.26 %
Sáró 6 0.26 %
Nagyod 6 0.26 %
Hontbagonya 5 0.22 %
Kistompa 5 0.22 %
Ipolyszakállos 5 0.22 %
Nemesoroszi 4 0.17 %
Hontalmás 4 0.17 %
Kisóvár 4 0.17 %
Lüle 4 0.17 %
Setétkút 4 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Ény 3 0.13 %
Kural 3 0.13 %
Százd 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Szalatnya 3 0.13 %
Lontó 3 0.13 %
Nyírágó 3 0.13 %
Nagytúr 3 0.13 %
Tőre 3 0.13 %
Egeg 3 0.13 %
Farnad 3 0.13 %
Ipolyvisk 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 55.62 %
Garamtolmács 136 3.65 %
Garamújfalu 105 2.82 %
Csejkő 94 2.52 %
Garamkelecsény 93 2.49 %
Kereskény 72 1.93 %
Kálna 70 1.88 %
Óbars 69 1.85 %
Ipolyság 69 1.85 %
Bakabánya 65 1.74 %
Garamszőllős 63 1.69 %
Zselíz 55 1.47 %
Garamkovácsi 48 1.29 %
Berekalja 42 1.13 %
Felsőzsember 36 0.97 %
Nagygyőröd 32 0.86 %
Nagysalló 27 0.72 %
Alsószecse 26 0.70 %
Hontnádas 25 0.67 %
Felsőszecse 24 0.64 %
Nagykoszmály 24 0.64 %
Szete 21 0.56 %
Garamlök 21 0.56 %
Alsópél 21 0.56 %
Derzsenye 20 0.54 %
Bát 18 0.48 %
Oroszka 17 0.46 %
Szántó 16 0.43 %
Újbars 15 0.40 %
Ipolyvisk 15 0.40 %
Garamkeszi 14 0.38 %
Kural 14 0.38 %
Lekér 13 0.35 %
Garamszentgyörgy 13 0.35 %
Nagyölved 12 0.32 %
Kiskoszmály 12 0.32 %
Vámosladány 12 0.32 %
Barsbese 12 0.32 %
Barsendréd 12 0.32 %
Lontó 11 0.29 %
Dalmad 11 0.29 %
Baka 9 0.24 %
Cseke 9 0.24 %
Hontalmás 8 0.21 %
Nagytúr 8 0.21 %
Ipolyszakállos 8 0.21 %
Deménd 8 0.21 %
Borfő 8 0.21 %
Kistompa 8 0.21 %
Felsőszemeréd 7 0.19 %
Fakóvezekény 7 0.19 %
Bajka 7 0.19 %
Palást 6 0.16 %
Sáró 6 0.16 %
Hontbesenyőd 6 0.16 %
Csata 5 0.13 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Felsőpél 5 0.13 %
Ény 4 0.11 %
Szalatnya 4 0.11 %
Nyírágó 4 0.11 %
Érsekkéty 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Nagyod 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Kétfegyvernek 3 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Nemesoroszi 3 0.08 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Kisóvár 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Töhöl 1 0.03 %
Százd 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 52.08 %
Garamtolmács 155 3.69 %
Ipolyság 116 2.76 %
Garamkelecsény 99 2.35 %
Bakabánya 95 2.26 %
Zselíz 82 1.95 %
Kálna 80 1.90 %
Felsőzsember 59 1.40 %
Csejkő 58 1.38 %
Óbars 53 1.26 %
Garamújfalu 53 1.26 %
Berekalja 52 1.24 %
Garamszőllős 49 1.17 %
Nagykoszmály 45 1.07 %
Nagygyőröd 44 1.05 %
Felsőszecse 42 1.00 %
Fakóvezekény 40 0.95 %
Garamkovácsi 39 0.93 %
Bát 37 0.88 %
Kereskény 37 0.88 %
Nagysalló 34 0.81 %
Alsószecse 34 0.81 %
Újbars 34 0.81 %
Garamszentgyörgy 31 0.74 %
Alsópél 29 0.69 %
Palást 28 0.67 %
Garamkeszi 26 0.62 %
Garamlök 25 0.59 %
Derzsenye 23 0.55 %
Cseke 22 0.52 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.52 %
Borfő 21 0.50 %
Vámosladány 20 0.48 %
Lontó 20 0.48 %
Barsbese 19 0.45 %
Szántó 18 0.43 %
Barsendréd 17 0.40 %
Hontnádas 17 0.40 %
Csata 16 0.38 %
Farnad 15 0.36 %
Lekér 15 0.36 %
Baka 15 0.36 %
Nagyölved 14 0.33 %
Ipolyszakállos 14 0.33 %
Kiskoszmály 13 0.31 %
Nagytúr 12 0.29 %
Kisóvár 12 0.29 %
Oroszka 12 0.29 %
Deménd 11 0.26 %
Felsőszemeréd 10 0.24 %
Hontbagonya 10 0.24 %
Bori 9 0.21 %
Hontbesenyőd 9 0.21 %
Hontalmás 8 0.19 %
Töhöl 8 0.19 %
Lüle 8 0.19 %
Ipolyvisk 8 0.19 %
Százd 8 0.19 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.14 %
Kistompa 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Érsekkéty 6 0.14 %
Kural 6 0.14 %
Ipolyfödémes 6 0.14 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 57.31 %
Garamtolmács 134 3.41 %
Ipolyság 110 2.80 %
Garamkelecsény 108 2.75 %
Garamszőllős 72 1.83 %
Garamújfalu 72 1.83 %
Csejkő 70 1.78 %
Garamkovácsi 69 1.76 %
Óbars 66 1.68 %
Zselíz 66 1.68 %
Kálna 65 1.65 %
Bakabánya 54 1.37 %
Kereskény 52 1.32 %
Felsőszecse 46 1.17 %
Nagykoszmály 44 1.12 %
Nagysalló 33 0.84 %
Újbars 30 0.76 %
Deménd 29 0.74 %
Berekalja 29 0.74 %
Felsőzsember 29 0.74 %
Alsószecse 28 0.71 %
Garamkeszi 25 0.64 %
Garamszentgyörgy 23 0.59 %
Alsópél 22 0.56 %
Hontnádas 22 0.56 %
Bát 21 0.53 %
Garamlök 21 0.53 %
Oroszka 17 0.43 %
Cseke 16 0.41 %
Vámosladány 16 0.41 %
Nagygyőröd 15 0.38 %
Szántó 15 0.38 %
Kiskoszmály 14 0.36 %
Kural 14 0.36 %
Baka 13 0.33 %
Borfő 11 0.28 %
Lekér 10 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.25 %
Hontbesenyőd 10 0.25 %
Kistompa 10 0.25 %
Ipolybél 9 0.23 %
Palást 9 0.23 %
Barsendréd 8 0.20 %
Fakóvezekény 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.18 %
Kétfegyvernek 7 0.18 %
Nagyölved 7 0.18 %
Sáró 6 0.15 %
Ipolyszakállos 6 0.15 %
Derzsenye 6 0.15 %
Barsbese 6 0.15 %
Töhöl 6 0.15 %
Felsőszemeréd 6 0.15 %
Felsőtúr 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Nagytúr 4 0.10 %
Gyerk 4 0.10 %
Egeg 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Hontbagonya 4 0.10 %
Bajka 4 0.10 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 39.40 %
Kereskény 142 5.76 %
Garamújfalu 92 3.73 %
Ipolyság 91 3.69 %
Csejkő 84 3.40 %
Garamtolmács 82 3.32 %
Zselíz 74 3.00 %
Garamkelecsény 73 2.96 %
Garamkovácsi 68 2.76 %
Óbars 60 2.43 %
Garamszőllős 59 2.39 %
Bakabánya 55 2.23 %
Berekalja 48 1.95 %
Felsőzsember 40 1.62 %
Kálna 36 1.46 %
Nagykoszmály 34 1.38 %
Nagysalló 26 1.05 %
Alsópél 25 1.01 %
Garamkeszi 24 0.97 %
Szántó 24 0.97 %
Bát 20 0.81 %
Felsőszecse 18 0.73 %
Hontbesenyőd 17 0.69 %
Kural 17 0.69 %
Cseke 16 0.65 %
Deménd 16 0.65 %
Derzsenye 16 0.65 %
Nagygyőröd 15 0.61 %
Hontnádas 15 0.61 %
Újbars 15 0.61 %
Alsószecse 14 0.57 %
Fakóvezekény 12 0.49 %
Garamszentgyörgy 9 0.36 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.32 %
Borfő 8 0.32 %
Baka 7 0.28 %
Kistompa 7 0.28 %
Egeg 7 0.28 %
Vámosladány 6 0.24 %
Nagyölved 6 0.24 %
Töhöl 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Oroszka 6 0.24 %
Dalmad 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Lekér 5 0.20 %
Palást 5 0.20 %
Barsendréd 5 0.20 %
Ény 4 0.16 %
Gyerk 4 0.16 %
Alsószemeréd 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőtúr 4 0.16 %
Barsbese 3 0.12 %
Kisóvár 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Kiskoszmály 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Felsőszemeréd 3 0.12 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 25.87 %
Zselíz 185 11.26 %
Garamtolmács 97 5.90 %
Ipolyság 69 4.20 %
Bakabánya 52 3.16 %
Óbars 50 3.04 %
Garamkovácsi 44 2.68 %
Lekér 40 2.43 %
Nagysalló 36 2.19 %
Kálna 28 1.70 %
Bát 28 1.70 %
Felsőzsember 26 1.58 %
Garamkelecsény 26 1.58 %
Csejkő 25 1.52 %
Fakóvezekény 24 1.46 %
Garamszentgyörgy 21 1.28 %
Oroszka 20 1.22 %
Garamújfalu 20 1.22 %
Nagygyőröd 18 1.10 %
Nagykoszmály 17 1.03 %
Tőre 17 1.03 %
Újbars 16 0.97 %
Kistompa 16 0.97 %
Cseke 15 0.91 %
Garamlök 15 0.91 %
Deménd 14 0.85 %
Berekalja 13 0.79 %
Alsópél 13 0.79 %
Szántó 12 0.73 %
Csata 11 0.67 %
Kural 11 0.67 %
Nagyölved 11 0.67 %
Sáró 11 0.67 %
Garamkeszi 10 0.61 %
Ipolyvisk 9 0.55 %
Farnad 9 0.55 %
Hontalmás 9 0.55 %
Garamszőllős 9 0.55 %
Felsőszecse 9 0.55 %
Borfő 8 0.49 %
Baka 8 0.49 %
Peszektergenye 7 0.43 %
Töhöl 7 0.43 %
Nyírágó 7 0.43 %
Ipolyszakállos 6 0.37 %
Nagytúr 6 0.37 %
Alsószecse 6 0.37 %
Hontbagonya 6 0.37 %
Vámosladány 6 0.37 %
Málas 5 0.30 %
Kiskoszmály 5 0.30 %
Nemesoroszi 5 0.30 %
Barsbese 5 0.30 %
Zsemlér 4 0.24 %
Kereskény 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Derzsenye 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Bakaszenes 4 0.24 %
Hontnádas 4 0.24 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Felsőpél 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Felsőszemeréd 3 0.18 %
Érsekkéty 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Lontó 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Lüle 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 37.01 %
Garamtolmács 58 6.03 %
Ipolyság 34 3.53 %
Zselíz 30 3.12 %
Kálna 28 2.91 %
Garamkovácsi 25 2.60 %
Garamszőllős 23 2.39 %
Bakabánya 22 2.29 %
Szántó 17 1.77 %
Csejkő 14 1.46 %
Óbars 14 1.46 %
Felsőzsember 14 1.46 %
Újbars 13 1.35 %
Garamújfalu 12 1.25 %
Lekér 12 1.25 %
Bát 11 1.14 %
Nagyölved 11 1.14 %
Oroszka 10 1.04 %
Derzsenye 10 1.04 %
Baka 9 0.94 %
Palást 8 0.83 %
Nagykoszmály 8 0.83 %
Vámosladány 8 0.83 %
Nagysalló 8 0.83 %
Kiskoszmály 8 0.83 %
Cseke 8 0.83 %
Garamkelecsény 8 0.83 %
Garamkeszi 8 0.83 %
Hontalmás 7 0.73 %
Barsendréd 7 0.73 %
Sáró 6 0.62 %
Ény 6 0.62 %
Kistompa 6 0.62 %
Nagygyőröd 6 0.62 %
Alsószemeréd 6 0.62 %
Alsópél 6 0.62 %
Ipolyszakállos 6 0.62 %
Borfő 6 0.62 %
Farnad 5 0.52 %
Ipolybél 5 0.52 %
Felsőtúr 5 0.52 %
Berekalja 5 0.52 %
Töhöl 4 0.42 %
Zsemlér 4 0.42 %
Egeg 4 0.42 %
Garamszentgyörgy 4 0.42 %
Garamlök 4 0.42 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.42 %
Fakóvezekény 4 0.42 %
Százd 4 0.42 %
Nemesoroszi 4 0.42 %
Nyírágó 3 0.31 %
Nagyod 3 0.31 %
Ipolypásztó 3 0.31 %
Kereskény 3 0.31 %
Barsbese 3 0.31 %
Alsószecse 3 0.31 %
Deménd 3 0.31 %
Csata 3 0.31 %
Setétkút 2 0.21 %
Bajka 2 0.21 %
Gyerk 2 0.21 %
Zalaba 2 0.21 %
Felsőszecse 2 0.21 %
Szalatnya 2 0.21 %
Kisóvár 2 0.21 %
Dalmad 2 0.21 %
Kural 2 0.21 %
Hontbesenyőd 2 0.21 %
Nagytúr 2 0.21 %
Ipolyfödémes 2 0.21 %
Érsekkéty 1 0.10 %
Felsőszemeréd 1 0.10 %
Málas 1 0.10 %
Hontnádas 1 0.10 %
Barsvárad 1 0.10 %
Kisölved 1 0.10 %
Tőre 1 0.10 %
Felsőpél 1 0.10 %
Bori 1 0.10 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 38.18 %
Garamtolmács 131 4.09 %
Garamújfalu 91 2.84 %
Garamkovácsi 84 2.62 %
Ipolyság 82 2.56 %
Garamkelecsény 79 2.47 %
Felsőzsember 77 2.40 %
Bakabánya 76 2.37 %
Borfő 71 2.22 %
Garamszőllős 70 2.19 %
Óbars 66 2.06 %
Csejkő 64 2.00 %
Zselíz 57 1.78 %
Bát 56 1.75 %
Kálna 53 1.65 %
Berekalja 50 1.56 %
Szántó 42 1.31 %
Nagysalló 41 1.28 %
Alsópél 33 1.03 %
Nagykoszmály 31 0.97 %
Hontnádas 27 0.84 %
Palást 26 0.81 %
Újbars 25 0.78 %
Derzsenye 24 0.75 %
Alsószecse 23 0.72 %
Kereskény 22 0.69 %
Garamszentgyörgy 22 0.69 %
Cseke 20 0.62 %
Lekér 20 0.62 %
Garamlök 19 0.59 %
Lontó 19 0.59 %
Garamkeszi 19 0.59 %
Baka 18 0.56 %
Nagytúr 18 0.56 %
Nagyölved 18 0.56 %
Nagygyőröd 18 0.56 %
Oroszka 17 0.53 %
Ipolybél 15 0.47 %
Fakóvezekény 15 0.47 %
Felsőszemeréd 15 0.47 %
Vámosladány 14 0.44 %
Kiskoszmály 14 0.44 %
Deménd 13 0.41 %
Kural 13 0.41 %
Kistompa 13 0.41 %
Nyírágó 12 0.37 %
Hontalmás 12 0.37 %
Sáró 12 0.37 %
Nemesoroszi 11 0.34 %
Barsendréd 11 0.34 %
Felsőszecse 10 0.31 %
Hontbesenyőd 10 0.31 %
Töhöl 9 0.28 %
Farnad 9 0.28 %
Kisóvár 9 0.28 %
Barsbese 9 0.28 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.28 %
Dalmad 8 0.25 %
Ipolyszakállos 8 0.25 %
Felsőpél 8 0.25 %
Gyerk 7 0.22 %
Csata 7 0.22 %
Felsőtúr 7 0.22 %
Ipolyvisk 7 0.22 %
Ény 7 0.22 %
Málas 6 0.19 %
Nagyod 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Bori 5 0.16 %
Bajka 5 0.16 %
Szete 5 0.16 %
Lüle 5 0.16 %
Setétkút 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Alsószemeréd 4 0.12 %
Hontbagonya 4 0.12 %
Érsekkéty 4 0.12 %
Egeg 3 0.09 %
Peszektergenye 3 0.09 %
Szalatnya 2 0.06 %
Kisölved 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Ipolyfödémes 2 0.06 %
Ipolypásztó 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 62.86 %
Garamtolmács 180 3.96 %
Garamkelecsény 93 2.05 %
Kálna 87 1.91 %
Csejkő 83 1.83 %
Ipolyság 78 1.72 %
Garamszőllős 70 1.54 %
Garamújfalu 61 1.34 %
Berekalja 55 1.21 %
Óbars 53 1.17 %
Bakabánya 52 1.14 %
Zselíz 48 1.06 %
Felsőzsember 45 0.99 %
Garamkovácsi 44 0.97 %
Kereskény 42 0.92 %
Nagysalló 40 0.88 %
Újbars 37 0.81 %
Bát 35 0.77 %
Palást 33 0.73 %
Felsőszecse 32 0.70 %
Alsószecse 24 0.53 %
Garamkeszi 23 0.51 %
Nagykoszmály 23 0.51 %
Nagygyőröd 22 0.48 %
Garamszentgyörgy 22 0.48 %
Szántó 21 0.46 %
Derzsenye 21 0.46 %
Hontnádas 20 0.44 %
Garamlök 19 0.42 %
Alsópél 19 0.42 %
Deménd 18 0.40 %
Sáró 16 0.35 %
Baka 15 0.33 %
Oroszka 14 0.31 %
Borfő 14 0.31 %
Kistompa 13 0.29 %
Kural 13 0.29 %
Vámosladány 12 0.26 %
Hontalmás 10 0.22 %
Barsendréd 10 0.22 %
Ipolyszakállos 9 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.20 %
Kiskoszmály 9 0.20 %
Barsbese 9 0.20 %
Lekér 8 0.18 %
Lontó 8 0.18 %
Kisóvár 8 0.18 %
Cseke 7 0.15 %
Egeg 7 0.15 %
Fakóvezekény 7 0.15 %
Nagyod 6 0.13 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Hontbesenyőd 3 0.07 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 23.84 %
Kálna 114 15.62 %
Garamtolmács 38 5.21 %
Zselíz 32 4.38 %
Garamkovácsi 29 3.97 %
Ipolyság 22 3.01 %
Garamszőllős 20 2.74 %
Óbars 19 2.60 %
Bakabánya 16 2.19 %
Bát 14 1.92 %
Garamújfalu 13 1.78 %
Alsópél 11 1.51 %
Felsőzsember 10 1.37 %
Újbars 10 1.37 %
Nagygyőröd 10 1.37 %
Derzsenye 9 1.23 %
Lekér 8 1.10 %
Oroszka 8 1.10 %
Nagysalló 8 1.10 %
Garamlök 7 0.96 %
Bori 7 0.96 %
Barsvárad 6 0.82 %
Borfő 6 0.82 %
Palást 6 0.82 %
Garamkelecsény 6 0.82 %
Kiskoszmály 5 0.68 %
Hontalmás 5 0.68 %
Csejkő 5 0.68 %
Felsőszecse 5 0.68 %
Kereskény 5 0.68 %
Tőre 5 0.68 %
Nagykoszmály 5 0.68 %
Vámosladány 5 0.68 %
Szántó 5 0.68 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.55 %
Csata 4 0.55 %
Garamszentgyörgy 3 0.41 %
Nagytúr 3 0.41 %
Kural 3 0.41 %
Garamkeszi 3 0.41 %
Málas 3 0.41 %
Nyírágó 3 0.41 %
Baka 3 0.41 %
Sáró 3 0.41 %
Cseke 3 0.41 %
Kistompa 3 0.41 %
Fakóvezekény 3 0.41 %
Szalatnya 2 0.27 %
Nemesoroszi 2 0.27 %
Deménd 2 0.27 %
Bajka 2 0.27 %
Töhöl 2 0.27 %
Alsószecse 2 0.27 %
Felsőtúr 2 0.27 %
Érsekkéty 2 0.27 %
Alsószemeréd 2 0.27 %
Ipolybél 2 0.27 %
Nagyod 2 0.27 %
Kétfegyvernek 2 0.27 %
Farnad 2 0.27 %
Egeg 2 0.27 %
Berekalja 2 0.27 %
Ipolypásztó 1 0.14 %
Zalaba 1 0.14 %
Peszektergenye 1 0.14 %
Kisóvár 1 0.14 %
Setétkút 1 0.14 %
Ipolyszakállos 1 0.14 %
Barsendréd 1 0.14 %
Ény 1 0.14 %
Bakaszenes 1 0.14 %
Ipolyvisk 1 0.14 %
Dalmad 1 0.14 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 29.29 %
Garamtolmács 146 8.59 %
Garamkovácsi 97 5.71 %
Óbars 66 3.88 %
Bakabánya 53 3.12 %
Ipolyság 46 2.71 %
Zselíz 43 2.53 %
Garamkelecsény 41 2.41 %
Garamszőllős 40 2.35 %
Csejkő 33 1.94 %
Lekér 33 1.94 %
Garamújfalu 32 1.88 %
Nagygyőröd 31 1.82 %
Felsőzsember 30 1.76 %
Bát 30 1.76 %
Kálna 27 1.59 %
Nagykoszmály 24 1.41 %
Garamkeszi 21 1.24 %
Újbars 19 1.12 %
Nagysalló 19 1.12 %
Garamlök 18 1.06 %
Alsópél 17 1.00 %
Kistompa 16 0.94 %
Szántó 16 0.94 %
Tőre 16 0.94 %
Berekalja 15 0.88 %
Deménd 13 0.76 %
Fakóvezekény 13 0.76 %
Kiskoszmály 13 0.76 %
Garamszentgyörgy 12 0.71 %
Csata 11 0.65 %
Ipolyvisk 11 0.65 %
Oroszka 11 0.65 %
Cseke 10 0.59 %
Vámosladány 9 0.53 %
Hontalmás 9 0.53 %
Borfő 8 0.47 %
Nagyölved 7 0.41 %
Derzsenye 7 0.41 %
Hontbagonya 7 0.41 %
Kereskény 7 0.41 %
Baka 7 0.41 %
Töhöl 7 0.41 %
Zsemlér 6 0.35 %
Barsbese 6 0.35 %
Kural 5 0.29 %
Bakaszenes 5 0.29 %
Alsószecse 5 0.29 %
Felsőszemeréd 5 0.29 %
Farnad 4 0.24 %
Felsőpél 4 0.24 %
Peszektergenye 4 0.24 %
Felsőszecse 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Ipolyszakállos 4 0.24 %
Barsendréd 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Lüle 3 0.18 %
Hontnádas 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Felsőtúr 3 0.18 %
Sáró 3 0.18 %
Gyerk 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Nyírágó 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Barsvárad 2 0.12 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.30 %
Garamtolmács 140 7.31 %
Óbars 63 3.29 %
Ipolyság 58 3.03 %
Bakabánya 54 2.82 %
Zselíz 52 2.72 %
Garamkovácsi 51 2.66 %
Garamkelecsény 51 2.66 %
Lekér 38 1.98 %
Garamújfalu 38 1.98 %
Felsőzsember 36 1.88 %
Bát 35 1.83 %
Csejkő 33 1.72 %
Kálna 30 1.57 %
Nagygyőröd 30 1.57 %
Nagysalló 24 1.25 %
Alsópél 22 1.15 %
Garamkeszi 22 1.15 %
Újbars 21 1.10 %
Garamlök 21 1.10 %
Nagykoszmály 20 1.04 %
Szántó 19 0.99 %
Garamszőllős 19 0.99 %
Deménd 19 0.99 %
Cseke 17 0.89 %
Tőre 17 0.89 %
Berekalja 17 0.89 %
Kistompa 15 0.78 %
Fakóvezekény 11 0.57 %
Ipolyvisk 11 0.57 %
Hontalmás 11 0.57 %
Vámosladány 11 0.57 %
Garamszentgyörgy 10 0.52 %
Derzsenye 10 0.52 %
Csata 9 0.47 %
Oroszka 9 0.47 %
Felsőszecse 9 0.47 %
Borfő 9 0.47 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.31 %
Palást 6 0.31 %
Alsószecse 6 0.31 %
Barsbese 6 0.31 %
Hontbagonya 6 0.31 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %