SK
KN
.....

Komáromszentpéter

Község

címer zászló
2881 97% magyar 1910
1870 68% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos magyar megjelölés:
Szentpéter
Hivatalos szlovák megnevezés:
Svätý Peter
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Más földrajzi nevek:
Alsóhegyi-földek, Csőszhegy, Erdőpuszta, Felsőhegyi-földek, Harsány, Hegyek, Hosszúnyilas, Komócsin, Kopaszheg...
Koordináták:
47.84655762, 18.26361465
Terület:
34,33 km2
Rang:
község
Népesség:
2734
Tszf. magasság:
138 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94657
Település kód:
501115
Szervezeti azonosító:
306436
Adóazonosító:

Komáromtól 15 km-re északkeletre fekszik, dombos vidéken, a Dzsinzsa-patak mentén, az Érsekújvári-sík és a Garammenti-hátság határán. Közigazgatási területe 34,33 km², mely hosszan elnyúlik a Madari-dombok felől nyugatra, a mátyusföldi síkságon át egészen az Öreg-Nyitráig. Délről Komárom, Hetény, Izsa és Marcelháza, keletről Újpuszta és Madar, északról Perbete, Újgyalla és Ógyalla határolja. A Marcelházi utca nyugati oldalának házsora, kataszterileg Hetényhez, közigazgatásilag Szentpéterhez tartozik. Az 589-es országút köti össze Komárommal és Perbetén (8 km) keresztül Koltával (24 km). Mellékutak kötik össze Ógyallával (8 km) és Újpusztán keresztül Madarral (9 km).

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. Csehszlovákiához kerülve az Ógyallai járáshoz tartozik egészen 1960-ig, ekkor a Komáromi járáshoz csatolják. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1921-ben még 49 km²-es területe 1945 után 30 %-kal csökkent, amikor Gyulamajort és Várföldpusztát Komáromhoz csatolták. 1961-ben hivatalos szlovák nevét Svätý Peterről Dolný Peterre változtatták, 1990-ben állították vissza a korábbi nevet.

Népesség

Lakosainak már csak kétharmada magyar anyanyelvű, a magyarok aránya csökken (1921-ben 95 %, 1991-ben még 75 %), a szlovákoké növekszik. Túlnyomórészt római katolikus vallású község. 1939-ben még a lakosság egyharmada református vallású volt, 2011-ben már csak egytizede.

Történelem

Keletkezését és történelmét mély homály fedi, 1332-ben említik először. A török alatt megsemmisült s az 1576-iki összeírás csak 9 lakható házat jegyez fel a községből. A török kitakarodása után újra népesítik s később részben Zrínyi Miklós grófnak birtoka. A Zrínyieké marad a szentpéteri birtok egészen 1914-ig. A költő-hadvezér itt szép udvarházat emeltetett s a nagysallói csata után itt vett szállást Klapka és Damjanich. A Zichy-kastélyt egy időben vármegyeházaként, majd 1849-ben kórházként hasznosították. 1926-ban malom épült a községben. A második világháború után a község lakosságának mintegy egynegyedét kitelepítették Magyarországra, helyükre magyarországi, romániai és jugoszláviai szlovákokat telepítettek. 2010 júniusában a Dzsinzsa-patak áradása súlyos károkat okozott a községben.

Mai jelentősége

A falu híres szőlőtermesztéséről és bortermeléséről. Gótikus alapokon álló barokk stílusú római katolikus (Szt. Márton-) temploma 1730-ban, klasszicista stílusú református temploma 1784-ben, evangélikus temploma 1956-ban, a Zichy-kastély a 18. század épült, parkja védett. Határában több honfoglalás kori és egy 10–11. századi 107 síros magyar köznépi temetőt tártak fel. Alapiskolája a Kossányi József Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 2003-ban vette fel Kossányi József nevét.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZENT PÉTER. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura Gr. Zichy Uraság, lakosai többfélék, fekszik Komáromhoz egy mértföldnyire; földgye jó, vagyonnyai külömbfélék, piatzok alkalmatos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szent-Péter, magyar falu, Komárom vmegyében, Komáromhoz 1 3/4 mfd. 1190 r. kath., 997 reform., 23 zsidó lak., kath. és reform. anyaegyházakkal. Határának nagyobb része róna, kisebb részben dombos. Földje fekete és sárga homok, de mind a mellett igen termékeny; rétjeit a Zsitva árjai rongálják. Van itt 109 1/2 egész urbéri telek, szőlőhegy, uradalmi szeszgyár, és jeles birkatenyésztés. Birja gr. Zichy Miklós, de hajdan a komáromi várhoz tartozott.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szentpéter, magyar nagyközség, 508 házzal és 2655 róm. kath. és ref. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója Ógyallán, vasúti állomása pedig Perbetén. E község a török uralom előtti időkben Ó- és Újgyalla, valamint Madar sorsában osztozott. Népes helység volt, melyet a törökök annyira, elpusztítottak, hogy az 1576-iki összeíráskor mindössze kilencz lakható házat találtak benne. A török dúlások után a királyi kincstár új telepeseket hozott ide, de később a Vásonkeői Zichyek lettek az urai és most is gróf Zichy Miklósnak van itt nagyobb birtoka és régi úrilaka, mely arról is nevezetes, hogy hajdan a vármegye háza volt, a hol a zavaros és háborús időkben megyegyűléseket tartottak. A nagysallói csata után Klapka és Damjanich ide szálltak. 1849-ben kórházzá alakították át. E birtok 1720 körül került a Zichyek tulajdonába, melyet ú. n. budai uradalmukért cseréltek el a kincstárral. Van itt egy cserép- és téglagyár is. 1763-ban erős földrengés ejtette rémületbe a lakosokat. A földrengésnek számos ház esett áldozatul, a katholikus templom mennyezete pedig leszakadt és a falak is megrongálódtak. Ez a katholikus templom 1730-ban, a református pedig 1784-ben épült. Ide tartoznak Erdői, Lapos és Várföld puszták, Becsalicsárda és az urasági major. Várföld puszta helyén állott, Ipolyi Arnold és Pesty Frigyes tudósok állítása szerint, a hajdani Várkeszi falu, mely 1243-ban már előfordul, a mikor IV. Béla király Kesew komáromi várföldét Simon és Bertrand spanyol comeseknek adományozza. 1260-70 körül Kesceu alakban van említve. 1355-ben Faber Péter a birtokosa és ekkor Varjobbaghkezeu, vagyis Várjobbágykeszi néven említtetik. 1460-ban 123még mindig e néven szerepel és a komáromi vár tartozéka. 1489-ben Mátyás király Várkeszi falut Komárom városának adományozza. Csere útján azután később ez is a Zichyeké lett. Szentpéter határában van a Harsányi nevű dűlő, a hol hajdan az elpusztult Harsány nevű falu állott. 1239-ben már Harsan néven van említve és Weytek az ura. 1316-ban Harchan alakban írják és ekkor István mester a birtokosa. 1592-ben már komáromi elpusztult várbirtokként szerepel. A törökök dúlásainak esett áldozatul ez is.

Magyar Katolikus Lexikon

Komáromszentpéter, Szentpéter, v. Komárom vm. (Svätý Peter, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Péter tit-ra sztelték. 1737 e. alapították újra. Mai Szt Márton-tp-át 1737: építették. Anyakönyvei 1719-től. Kegyura 1880: Zichy Gábor gr. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Újgyalla. - 1949. III. 6-VII. 23: plnosa, Hamvas István (H. Endre pp. öccse, 1892-1960) vizsgálati fogságban, XII. 28: fölmentették. - Lakói 1940: 2216 r.k., 1 g.k., 2 g.kel., 1 ev., 854 ref., 41 izr., 19 bapt., 2 egyéb vall., össz. 3136; 1970: össz. 3282 (75,3% m.). ** Némethy 1894:274. - Schem. Strig. 1917:80. - Hetényi Varga I:98.

Ipolyi (Stummer) Arnold

besztercebányai, majd nagyváradi püspök, belső titkos tanácsos, az MTA tagja. Foglalkozott régészettel, középkori magyarországi műemlékekkel, ő kezdeményezte a rendszeres műemlékvédelem kiépítését, vidéki múzeumok felállítását. A magyar népi hiedelemvilág alapos feltérképezésével új irányt jelölt ki a magyar néprajztudomány számára. Tanulmányai (Korpona, Selmecbánya, Bécs) befejeztével Mednyánszky Alajos báró Nyitra megyei főispán fiának magántanára lett – itt kezdett el kéziratokkal, oklevelekkel foglalkozni. Papi hivatását Komáromszentpéteren kezdte, majd Pozsonyban volt hitszónok, 1849-től Zohoron plébános. Később a Pozsony vidéki műemlékek konzervátorává nevezték ki: beutazta, felkutatta és dokumentálta az itt fellelhető műemlékeket. Már törökszentmiklósi plébánosként jutott el Kubinyi Ferenc és Henszlmann Imre társaságában Konstantinápolyba, ahol rátaláltak a Corvina-könyvtár néhány darabjára. Vezette a pesti központi papneveldét, volt püspök Besztercebányán és Nagyváradon, de tudományos kutatásait sem hanyagolta. Elnöke volt az országos közoktatási tanácsnak és a Magyar Képzőművészeti Társaságnak. Műkincsgyűjteményét az országos képtárnak ajánlotta fel. Váradon hunyt el 1886. 12. 2-án. F. m.: Magyar mythologia, Csallóköz műemlékei, A középkori magyar festészet emlékeiből. A szepesváraljai XIV. századi történeti falfestvény, A magyar szent korona és koronázási jelvények története és műtörténeti leírása.
1823. 10. 18.
Ipolykeszi - megszületett
Korpona - tanult
Selmecbánya - tanult
Komáromszentpéter - egyházi szolgálatot végzett
Ipolykiskeszi - élt
Itt élt fiatalkorában, a katolikus templom falán emléktábla őrzi emlékét.
1849
Zohor - egyházi szolgálatot végzett
1871
Besztercebánya - egyházi szolgálatot végzett

Kollányi Ferenc

pap, egyháztörténész, levéltáros, az MTA tagja. A nagyszombati Teológiai Akadémia elvégzése után Rimócon, Ipolyságon és Esztergomban szolgált papként. Volt jáki javadalmas apát és pápai prelátus, 1893–1906 között az MNM Országos Széchényi Könyvtárának őre, majd igazgatóőre. 1911-től nagyváradi kanonokként működött. Tudományos kutatásai során a magyar katolikus egyház és egyházjog középkori múltjával foglalkozott – ehhez külföldön is végzett levéltári kutatásokat. Budapesten hunyt el 1933-ban. F.m.: Magyar Ferenc-rendiek a XVI. század első felében, Esztergomi kanonokok 1100–1900, A veszprémi püspökök királyné koronázási jogának története, Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum, Bibliotheca Corvina (többekkel).
1863. 4. 29.
Komáromszentpéter - megszületett
Nagyszombat - tanult
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett

Kossányi József

költő, kritikus. Pozsonyban szerzett tanári oklevelet, tanított Bagotán, Szentpéteren, Komáromban, Ausztriában, emellett több irodalmi folyóirat munkatársa is volt. 1945-ben emigrált: egy ideig Chicagóban és Floridában, majd Clevelandben élt, ahol acélgyári munkásként dolgozott. Szülőföldjére sokáig csak versben tért vissza – élete utolsó éveit már Magyarországon töltötte. Budapesten hunyt el 1988-ban. Fm. Máglyák, Éjféli kiáltás.
1908. 3. 8.
Komáromszentpéter - megszületett
Komárom - tanított
Bagota - tanított
Komáromszentpéter - tanított
Névelőfordulások
1332
Sanctus Petrus
1773
Sanctus Petrus, Szent-Péter, Sankt-Peter, Szvaty Peter,
1786
Sent-Péter,
1808
Szent-Péter,
1863
Szentpéter,
1913
Komáromszentpéter,
1920
Svätý Peter,
1927
Svätý Peter, Szent-Péter,
1938
Komáromszentpéter,
1945
Svätý Peter, Szent-Péter,
1948
Svätý Peter,
1961
Dolný Peter,
1990
Svätý Peter
1994
Szentpéter

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 2
Telefon: 0357685283
Fax: 0357685284

Honlap: svatypeter.eu/

Hivatali órák:

Polgármester:
Jobbágy Jozef (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Hamran Tibor (Független)
Bálintová Angelika (Független)
Hajabács Zsolt (Független)
Majtán Ján (Független)
Bršťák Karol (Független)
Badala Jozef (Független)
Kelko Ladislav (Független)
Pecena Attila (SMK-MKP)
Gyarmati Tihamér (SMK-MKP)
Független 78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Domov sociálnych služieb "Dúha" Svätý Peter, n.o.

Mierová 148/54

Római Katolikus Plébániahivatal

Béke utca 42

Komáromszentpéter Posta

Hlavná 2

Kossányi József Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 22

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és óvoda

Iskola utca 22

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Pince utca 8

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Pince utca 8

Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 2

Komáromszentpéter község

Fő utca 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 2376
magyarok 2297 97%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 73 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2959
magyarok 2881 97%
szlovákok 32 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 0%
egyéb 37 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2851
magyarok 2665 93%
szlovákok 152 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 0%
egyéb 21 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3136
magyarok 3111 99%
szlovákok 12 0%
romák 3 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2671
magyarok 2012 75%
szlovákok 626 23%
romák 22 1%
csehek 8 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2621
magyarok 1930 74%
szlovákok 675 26%
romák 0 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 0%
összlétszám 2734
magyarok 1870 68%
szlovákok 780 29%
romák 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 73 3%
  • 5,5 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2372
Választási részvétel: 62.1 %
Kiadott boríték: 1473
Bedobott boríték: 1472

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1454
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jobbágy Jozef 904 62.17 % MOST - HÍD
Bukovszky János 505 34.73 % SMK-MKP
Sárközi János 45 3.09 % MKDA-MKDSZ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hamran Tibor 804 Független
Pecena Attila 776 SMK-MKP
Bálintová Angelika 621 Független
Hajabács Zsolt 539 Független
Majtán Ján 513 Független
Bršťák Karol 511 Független
Gyarmati Tihamér 494 SMK-MKP
Badala Jozef 456 Független
Kelko Ladislav 456 Független

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2273
Választási részvétel: 41.53 %
Kiadott boríték: 944
Bedobott boríték: 944
Választásra jogosult: 2277
Választási részvétel: 23.06 %
Kiadott boríték: 525
Bedobott boríték: 525
Választásra jogosult: 2 373
Választási részvétel: 42,64 %
Kiadott boríték: 1 012
Bedobott boríték: 1 012

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 857
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 954
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 590 68.84 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 134 15.64 % SMER - SD
Peter Oremus 58 6.77 % Független
Regan Belovič 36 4.20 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 17 1.98 % MS
Stanislav Kováč 12 1.40 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 10 1.17 % KĽS
Milan Belica 74 14.23% SMER - SD
Milan Belica 407 42.66 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 322 33.75 % SMK-MKP
László Hajdu 84 8.81 % MKDA
Milan Uhrík 61 6.39 % ĽSNS
Peter Oremus 43 4.51 % Független
Ján Greššo 21 2.20 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 15 1.57 % Független
Ján Marko 1 0.10 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 923
Érvényes szavazólap: 1 001
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Jobbágy 675 73.13% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Tihamér Gyarmati 430 46.59% SMK-MKP
Zsolt Sebö 291 31.53% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Olga Szabó 275 29.79% SMK-MKP
Árpád Horváth 272 29.47% SMK-MKP
Csaba Földes 265 28.71% SMK-MKP
Éva Hortai 246 26.65% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
László Stubendek 239 25.89% SMK-MKP
Attila Petheő 223 24.16% SMK-MKP
Norbert Becse 211 22.86% SMK-MKP
Lajos Csóka 201 21.78% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 187 20.26% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Rozália Szalay 175 18.96% SMK-MKP
Gabriel Szalay 171 18.53% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Tamás Varga 170 18.42% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 159 17.23% Független
Štefan Kucsera 143 15.49% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Adamik 105 11.38% Független
Ján Pikor 52 5.63% Független
Anna Žigová 46 4.98% KDH, SMER - SD
György Batta 38 4.12% Független
Milan Lehocký 33 3.58% Független
Peter Getler 33 3.58% SMS
Károly Less 24 2.60% Független
Konštantín Glič 24 2.60% KDH, SMER - SD
Tibor Mayer 22 2.38% Független
Milan Opálka 21 2.28% KSS
Tamara Podmanická 20 2.17% SMS
Mária Csákiová 20 2.17% MS
Karel Krejčí 17 1.84% KSS
Lívia Csíková 14 1.52% MS
Robert Dick 12 1.30% MS
Ladislav Tóth 12 1.30% KSS
Dušan Tulpík 9 0.98% ĽS-HZDS
Pavol Tausk 7 0.76% KSS
Jozef Petráš 5 0.54% KSS
Jozef Jobbágy 777 77.62% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Tihamér Gyarmati 467 46.65% SMK-MKP
Miklós Viola 290 28.97% SMK-MKP
Csaba Földes 245 24.48% SMK-MKP
Norbert Becse 214 21.38% SMK-MKP
János Sárközi 214 21.38% MKDA-MKDSZ
Árpád Horváth 209 20.88% SMK-MKP
Anna Žigová 195 19.48% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ladislav Ágh 191 19.08% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Örs Orosz 191 19.08% SMK-MKP
Imre Knirs 176 17.58% SMK-MKP
Klaudia Bertoková 175 17.48% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Péter Varga 161 16.08% SMK-MKP
Marián Molnár 159 15.88% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Csaba Cúth 141 14.09% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 136 13.59% Független
Karol Farkas 130 12.99% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Attila Petheő 122 12.19% Független
László Szendi 117 11.69% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Rusňák 78 7.79% ĽS Naše Slovensko
Károly Less 58 5.79% Független
Tímea Szénássy 54 5.39% Független
Tamás Varga 49 4.90% Független
Attila Forgács 43 4.30% Független
Daniel Mikula 38 3.80% ĽS Naše Slovensko
František Bartoš 30 3.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Tibor Forró 30 3.00% Független
Gyula Köles 29 2.90% Független
Lýdia Siposová 17 1.70% NAJ
Ladislav Tóth 16 1.60% KSS
Milan Šuch 15 1.50% NAJ
Jozef Jakubec 14 1.40% NAJ
Anton Teleki 14 1.40% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Lehotkai 12 1.20% NAJ
Pavol Tausk 7 0.70% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.75 %
Ógyalla 611 21.94 %
Komáromszentpéter 195 7.00 %
Naszvad 133 4.78 %
Újgyalla 103 3.70 %
Perbete 97 3.48 %
Gúta 96 3.45 %
Bajcs 57 2.05 %
Hetény 57 2.05 %
Szilasháza 53 1.90 %
Imely 49 1.76 %
Komáromfüss 46 1.65 %
Megyercs 46 1.65 %
Bátorkeszi 44 1.58 %
Nagykeszi 43 1.54 %
Marcelháza 40 1.44 %
Szilas 35 1.26 %
Keszegfalva 33 1.18 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.93 %
Martos 26 0.93 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.86 %
Búcs 23 0.83 %
Karva 18 0.65 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 53.11 %
Ógyalla 57 8.85 %
Naszvad 31 4.81 %
Gúta 25 3.88 %
Újgyalla 19 2.95 %
Perbete 19 2.95 %
Bajcs 16 2.48 %
Komáromszentpéter 14 2.17 %
Izsa 13 2.02 %
Imely 10 1.55 %
Megyercs 9 1.40 %
Marcelháza 8 1.24 %
Dunamocs 6 0.93 %
Szilasháza 6 0.93 %
Karva 6 0.93 %
Keszegfalva 5 0.78 %
Nemesócsa 5 0.78 %
Bátorkeszi 5 0.78 %
Ekel 5 0.78 %
Nagykeszi 4 0.62 %
Komáromfüss 4 0.62 %
Csallóközaranyos 4 0.62 %
Martos 4 0.62 %
Madar 4 0.62 %
Hetény 3 0.47 %
Zsemlékes 3 0.47 %
Újpuszta 3 0.47 %
Dunaradvány 3 0.47 %
Pat 2 0.31 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Ifjúságfalva 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Bogya 1 0.16 %
Búcs 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Tany 1 0.16 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 33.31 %
Gúta 736 29.79 %
Naszvad 98 3.97 %
Ógyalla 79 3.20 %
Keszegfalva 53 2.14 %
Marcelháza 44 1.78 %
Komáromszentpéter 43 1.74 %
Perbete 40 1.62 %
Nemesócsa 37 1.50 %
Bátorkeszi 36 1.46 %
Lakszakállas 35 1.42 %
Bajcs 30 1.21 %
Dunamocs 30 1.21 %
Ifjúságfalva 29 1.17 %
Ekel 29 1.17 %
Hetény 27 1.09 %
Imely 26 1.05 %
Izsa 22 0.89 %
Csallóközaranyos 21 0.85 %
Tany 20 0.81 %
Megyercs 19 0.77 %
Nagykeszi 18 0.73 %
Dunaradvány 17 0.69 %
Búcs 16 0.65 %
Újgyalla 14 0.57 %
Vágfüzes 13 0.53 %
Csicsó 13 0.53 %
Madar 12 0.49 %
Karva 11 0.45 %
Martos 10 0.40 %
Komáromfüss 9 0.36 %
Szilas 8 0.32 %
Szilasháza 8 0.32 %
Bogyarét 8 0.32 %
Bogya 8 0.32 %
Virt 8 0.32 %
Kolozsnéma 7 0.28 %
Pat 6 0.24 %
Gellér 4 0.16 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 36.82 %
Gúta 265 7.03 %
Ógyalla 153 4.06 %
Naszvad 143 3.79 %
Bátorkeszi 130 3.45 %
Komáromszentpéter 122 3.23 %
Perbete 114 3.02 %
Dunamocs 111 2.94 %
Búcs 90 2.39 %
Martos 88 2.33 %
Hetény 87 2.31 %
Marcelháza 83 2.20 %
Izsa 75 1.99 %
Lakszakállas 74 1.96 %
Nemesócsa 71 1.88 %
Keszegfalva 71 1.88 %
Csallóközaranyos 65 1.72 %
Ekel 65 1.72 %
Csicsó 55 1.46 %
Dunaradvány 48 1.27 %
Nagykeszi 46 1.22 %
Bajcs 43 1.14 %
Tany 41 1.09 %
Pat 40 1.06 %
Megyercs 36 0.95 %
Komáromfüss 34 0.90 %
Szilas 30 0.80 %
Virt 29 0.77 %
Karva 28 0.74 %
Vágfüzes 26 0.69 %
Imely 25 0.66 %
Kolozsnéma 23 0.61 %
Bogya 22 0.58 %
Madar 20 0.53 %
Gellér 11 0.29 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 24.60 %
Gúta 323 6.23 %
Komáromszentpéter 245 4.72 %
Ógyalla 228 4.40 %
Csicsó 215 4.14 %
Naszvad 197 3.80 %
Nemesócsa 184 3.55 %
Perbete 170 3.28 %
Marcelháza 168 3.24 %
Dunamocs 138 2.66 %
Bátorkeszi 134 2.58 %
Ekel 127 2.45 %
Lakszakállas 117 2.26 %
Csallóközaranyos 117 2.26 %
Búcs 115 2.22 %
Hetény 114 2.20 %
Dunaradvány 111 2.14 %
Nagykeszi 100 1.93 %
Tany 95 1.83 %
Komáromfüss 92 1.77 %
Izsa 92 1.77 %
Kolozsnéma 80 1.54 %
Madar 73 1.41 %
Szilas 70 1.35 %
Keszegfalva 65 1.25 %
Martos 63 1.21 %
Karva 57 1.10 %
Gellér 52 1.00 %
Megyercs 50 0.96 %
Imely 49 0.94 %
Bogya 46 0.89 %
Bajcs 41 0.79 %
Vágfüzes 41 0.79 %
Pat 40 0.77 %
Virt 28 0.54 %
Bogyarét 26 0.50 %
Ifjúságfalva 20 0.39 %
Zsemlékes 13 0.25 %
Újgyalla 9 0.17 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 33.60 %
Ógyalla 188 19.09 %
Újgyalla 100 10.15 %
Naszvad 60 6.09 %
Komáromszentpéter 38 3.86 %
Gúta 35 3.55 %
Szilasháza 26 2.64 %
Imely 24 2.44 %
Újpuszta 22 2.23 %
Perbete 20 2.03 %
Izsa 18 1.83 %
Marcelháza 15 1.52 %
Bajcs 14 1.42 %
Keszegfalva 10 1.02 %
Nemesócsa 8 0.81 %
Nagykeszi 8 0.81 %
Dunaradvány 7 0.71 %
Zsemlékes 6 0.61 %
Hetény 6 0.61 %
Bátorkeszi 5 0.51 %
Ifjúságfalva 4 0.41 %
Ekel 4 0.41 %
Martos 4 0.41 %
Lakszakállas 4 0.41 %
Megyercs 3 0.30 %
Dunamocs 3 0.30 %
Pat 3 0.30 %
Komáromfüss 3 0.30 %
Madar 2 0.20 %
Tany 2 0.20 %
Karva 2 0.20 %
Virt 2 0.20 %
Vágfüzes 2 0.20 %
Bogyarét 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Bogya 1 0.10 %
Csallóközaranyos 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 52.26 %
Ógyalla 107 7.55 %
Naszvad 82 5.78 %
Gúta 55 3.88 %
Újgyalla 38 2.68 %
Perbete 33 2.33 %
Komáromszentpéter 30 2.12 %
Bajcs 25 1.76 %
Izsa 22 1.55 %
Imely 20 1.41 %
Megyercs 19 1.34 %
Szilasháza 18 1.27 %
Nemesócsa 16 1.13 %
Csallóközaranyos 16 1.13 %
Bátorkeszi 16 1.13 %
Marcelháza 16 1.13 %
Keszegfalva 15 1.06 %
Zsemlékes 14 0.99 %
Dunamocs 14 0.99 %
Karva 13 0.92 %
Hetény 12 0.85 %
Ekel 11 0.78 %
Lakszakállas 11 0.78 %
Komáromfüss 9 0.63 %
Madar 9 0.63 %
Tany 8 0.56 %
Csicsó 8 0.56 %
Ifjúságfalva 7 0.49 %
Nagykeszi 6 0.42 %
Pat 6 0.42 %
Martos 5 0.35 %
Szilas 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 43.48 %
Ógyalla 62 6.47 %
Gúta 59 6.15 %
Naszvad 33 3.44 %
Perbete 30 3.13 %
Komáromszentpéter 29 3.02 %
Marcelháza 28 2.92 %
Nemesócsa 21 2.19 %
Izsa 21 2.19 %
Bátorkeszi 20 2.09 %
Csallóközaranyos 19 1.98 %
Keszegfalva 16 1.67 %
Dunamocs 16 1.67 %
Bajcs 14 1.46 %
Lakszakállas 13 1.36 %
Nagykeszi 11 1.15 %
Újgyalla 11 1.15 %
Ekel 11 1.15 %
Karva 10 1.04 %
Hetény 10 1.04 %
Megyercs 10 1.04 %
Búcs 9 0.94 %
Szilas 9 0.94 %
Ifjúságfalva 9 0.94 %
Imely 7 0.73 %
Tany 7 0.73 %
Csicsó 7 0.73 %
Madar 6 0.63 %
Bogya 6 0.63 %
Dunaradvány 6 0.63 %
Komáromfüss 6 0.63 %
Martos 4 0.42 %
Vágfüzes 4 0.42 %
Gellér 4 0.42 %
Kolozsnéma 3 0.31 %
Virt 3 0.31 %
Szilasháza 3 0.31 %
Pat 3 0.31 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 38.36 %
Gúta 281 6.33 %
Ógyalla 212 4.78 %
Komáromszentpéter 176 3.96 %
Marcelháza 142 3.20 %
Naszvad 137 3.09 %
Perbete 128 2.88 %
Dunamocs 119 2.68 %
Bátorkeszi 112 2.52 %
Hetény 103 2.32 %
Dunaradvány 95 2.14 %
Búcs 90 2.03 %
Ekel 86 1.94 %
Csallóközaranyos 85 1.91 %
Csicsó 83 1.87 %
Nemesócsa 82 1.85 %
Izsa 71 1.60 %
Kolozsnéma 67 1.51 %
Madar 64 1.44 %
Lakszakállas 64 1.44 %
Keszegfalva 51 1.15 %
Pat 44 0.99 %
Karva 43 0.97 %
Tany 41 0.92 %
Megyercs 40 0.90 %
Martos 36 0.81 %
Imely 35 0.79 %
Nagykeszi 35 0.79 %
Komáromfüss 33 0.74 %
Vágfüzes 33 0.74 %
Gellér 27 0.61 %
Bogya 26 0.59 %
Bajcs 26 0.59 %
Szilas 23 0.52 %
Bogyarét 16 0.36 %
Ifjúságfalva 13 0.29 %
Virt 10 0.23 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 44.89 %
Ógyalla 65 10.53 %
Naszvad 28 4.54 %
Gúta 25 4.05 %
Izsa 21 3.40 %
Újgyalla 16 2.59 %
Ekel 16 2.59 %
Megyercs 15 2.43 %
Komáromszentpéter 14 2.27 %
Bátorkeszi 12 1.94 %
Bajcs 9 1.46 %
Pat 8 1.30 %
Nemesócsa 8 1.30 %
Madar 8 1.30 %
Marcelháza 8 1.30 %
Keszegfalva 7 1.13 %
Csallóközaranyos 7 1.13 %
Perbete 6 0.97 %
Zsemlékes 6 0.97 %
Szilasháza 6 0.97 %
Lakszakállas 6 0.97 %
Ifjúságfalva 5 0.81 %
Karva 5 0.81 %
Búcs 5 0.81 %
Hetény 5 0.81 %
Imely 4 0.65 %
Dunaradvány 3 0.49 %
Martos 3 0.49 %
Csicsó 3 0.49 %
Szilas 2 0.32 %
Dunamocs 2 0.32 %
Tany 2 0.32 %
Komáromfüss 2 0.32 %
Nagykeszi 2 0.32 %
Bogya 2 0.32 %
Bogyarét 1 0.16 %
Újpuszta 1 0.16 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Gellér 1 0.16 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 25.23 %
Komáromszentpéter 777 14.02 %
Ógyalla 620 11.19 %
Gúta 224 4.04 %
Perbete 192 3.47 %
Hetény 181 3.27 %
Újgyalla 177 3.19 %
Naszvad 165 2.98 %
Bátorkeszi 136 2.45 %
Marcelháza 121 2.18 %
Keszegfalva 108 1.95 %
Nagykeszi 95 1.71 %
Izsa 92 1.66 %
Imely 91 1.64 %
Bajcs 88 1.59 %
Búcs 82 1.48 %
Nemesócsa 77 1.39 %
Madar 76 1.37 %
Csallóközaranyos 75 1.35 %
Komáromfüss 72 1.30 %
Megyercs 67 1.21 %
Szilas 65 1.17 %
Martos 61 1.10 %
Szilasháza 51 0.92 %
Dunamocs 46 0.83 %
Karva 43 0.78 %
Lakszakállas 41 0.74 %
Vágfüzes 41 0.74 %
Csicsó 40 0.72 %
Ekel 37 0.67 %
Ifjúságfalva 34 0.61 %
Dunaradvány 33 0.60 %
Pat 28 0.51 %
Tany 28 0.51 %
Újpuszta 17 0.31 %
Bogyarét 16 0.29 %
Bogya 15 0.27 %
Virt 13 0.23 %
Kolozsnéma 7 0.13 %
Gellér 6 0.11 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Komárom 197 48.28 %
Ógyalla 50 12.25 %
Gúta 16 3.92 %
Naszvad 15 3.68 %
Komáromszentpéter 12 2.94 %
Újgyalla 12 2.94 %
Perbete 11 2.70 %
Bajcs 7 1.72 %
Hetény 6 1.47 %
Pat 5 1.23 %
Nemesócsa 5 1.23 %
Keszegfalva 5 1.23 %
Bátorkeszi 5 1.23 %
Marcelháza 5 1.23 %
Szilasháza 4 0.98 %
Imely 4 0.98 %
Izsa 4 0.98 %
Csallóközaranyos 4 0.98 %
Dunamocs 4 0.98 %
Karva 4 0.98 %
Ekel 4 0.98 %
Megyercs 4 0.98 %
Zsemlékes 3 0.74 %
Nagykeszi 3 0.74 %
Lakszakállas 2 0.49 %
Újpuszta 2 0.49 %
Gellér 2 0.49 %
Komáromfüss 2 0.49 %
Szilas 2 0.49 %
Búcs 2 0.49 %
Dunaradvány 2 0.49 %
Tany 1 0.25 %
Ifjúságfalva 1 0.25 %
Madar 1 0.25 %
Virt 1 0.25 %
Martos 1 0.25 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 20.44 %
Komárom 202 19.29 %
Gúta 65 6.21 %
Ógyalla 53 5.06 %
Marcelháza 42 4.01 %
Perbete 40 3.82 %
Naszvad 40 3.82 %
Dunamocs 33 3.15 %
Búcs 28 2.67 %
Megyercs 28 2.67 %
Bátorkeszi 26 2.48 %
Hetény 25 2.39 %
Nemesócsa 19 1.81 %
Csicsó 18 1.72 %
Csallóközaranyos 18 1.72 %
Ekel 17 1.62 %
Dunaradvány 16 1.53 %
Imely 14 1.34 %
Karva 14 1.34 %
Madar 13 1.24 %
Keszegfalva 12 1.15 %
Bajcs 12 1.15 %
Martos 11 1.05 %
Pat 11 1.05 %
Tany 11 1.05 %
Lakszakállas 11 1.05 %
Izsa 10 0.96 %
Szilas 9 0.86 %
Nagykeszi 8 0.76 %
Újgyalla 8 0.76 %
Komáromfüss 8 0.76 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Virt 2 0.19 %
Vágfüzes 2 0.19 %
Újpuszta 1 0.10 %
Szilasháza 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 22.51 %
Ógyalla 201 7.68 %
Komáromfüss 158 6.04 %
Komáromszentpéter 130 4.97 %
Csicsó 104 3.97 %
Gúta 100 3.82 %
Lakszakállas 99 3.78 %
Szilas 91 3.48 %
Nagykeszi 90 3.44 %
Naszvad 88 3.36 %
Hetény 87 3.32 %
Nemesócsa 74 2.83 %
Perbete 72 2.75 %
Tany 65 2.48 %
Megyercs 55 2.10 %
Újgyalla 53 2.03 %
Csallóközaranyos 46 1.76 %
Keszegfalva 46 1.76 %
Ekel 42 1.60 %
Bajcs 41 1.57 %
Marcelháza 31 1.18 %
Bátorkeszi 30 1.15 %
Izsa 30 1.15 %
Búcs 28 1.07 %
Bogya 27 1.03 %
Ifjúságfalva 27 1.03 %
Kolozsnéma 26 0.99 %
Imely 24 0.92 %
Dunamocs 21 0.80 %
Gellér 19 0.73 %
Szilasháza 18 0.69 %
Madar 17 0.65 %
Dunaradvány 16 0.61 %
Martos 15 0.57 %
Karva 15 0.57 %
Zsemlékes 12 0.46 %
Bogyarét 12 0.46 %
Virt 7 0.27 %
Vágfüzes 4 0.15 %
Pat 4 0.15 %
Újpuszta 3 0.11 %
Komárom 690 29.77 %
Ógyalla 244 10.53 %
Komáromszentpéter 175 7.55 %
Gúta 115 4.96 %
Hetény 100 4.31 %
Újgyalla 93 4.01 %
Naszvad 80 3.45 %
Perbete 57 2.46 %
Bátorkeszi 47 2.03 %
Komáromfüss 47 2.03 %
Bajcs 46 1.98 %
Nagykeszi 43 1.86 %
Marcelháza 42 1.81 %
Szilasháza 40 1.73 %
Imely 40 1.73 %
Ifjúságfalva 37 1.60 %
Keszegfalva 37 1.60 %
Szilas 36 1.55 %
Megyercs 33 1.42 %
Izsa 31 1.34 %
Nemesócsa 27 1.16 %
Csallóközaranyos 26 1.12 %
Madar 21 0.91 %
Pat 20 0.86 %
Lakszakállas 19 0.82 %
Búcs 19 0.82 %
Karva 18 0.78 %
Martos 18 0.78 %
Dunaradvány 16 0.69 %
Dunamocs 16 0.69 %
Tany 15 0.65 %
Ekel 15 0.65 %
Csicsó 11 0.47 %
Zsemlékes 7 0.30 %
Újpuszta 6 0.26 %
Bogyarét 6 0.26 %
Virt 6 0.26 %
Vágfüzes 6 0.26 %
Gellér 5 0.22 %
Kolozsnéma 4 0.17 %
Bogya 4 0.17 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 37.50 %
Ógyalla 42 8.90 %
Gúta 41 8.69 %
Naszvad 28 5.93 %
Újgyalla 21 4.45 %
Komáromszentpéter 16 3.39 %
Nemesócsa 14 2.97 %
Marcelháza 13 2.75 %
Perbete 10 2.12 %
Megyercs 10 2.12 %
Csallóközaranyos 7 1.48 %
Dunamocs 7 1.48 %
Imely 7 1.48 %
Bátorkeszi 7 1.48 %
Ekel 5 1.06 %
Karva 5 1.06 %
Izsa 5 1.06 %
Martos 5 1.06 %
Búcs 5 1.06 %
Keszegfalva 4 0.85 %
Ifjúságfalva 4 0.85 %
Bajcs 4 0.85 %
Komáromfüss 4 0.85 %
Szilasháza 4 0.85 %
Nagykeszi 4 0.85 %
Zsemlékes 3 0.64 %
Dunaradvány 3 0.64 %
Kolozsnéma 3 0.64 %
Szilas 2 0.42 %
Bogya 2 0.42 %
Hetény 2 0.42 %
Tany 1 0.21 %
Csicsó 1 0.21 %
Pat 1 0.21 %
Bogyarét 1 0.21 %
Madar 1 0.21 %
Lakszakállas 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Vágfüzes 1 0.21 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.97 %
Ógyalla 523 18.51 %
Komáromszentpéter 191 6.76 %
Gúta 133 4.71 %
Naszvad 122 4.32 %
Perbete 103 3.64 %
Hetény 95 3.36 %
Bajcs 70 2.48 %
Újgyalla 69 2.44 %
Nagykeszi 65 2.30 %
Komáromfüss 63 2.23 %
Bátorkeszi 57 2.02 %
Nemesócsa 54 1.91 %
Imely 48 1.70 %
Megyercs 45 1.59 %
Szilas 45 1.59 %
Marcelháza 45 1.59 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.34 %
Csallóközaranyos 38 1.34 %
Keszegfalva 37 1.31 %
Ifjúságfalva 32 1.13 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.81 %
Ekel 23 0.81 %
Szilasháza 23 0.81 %
Martos 21 0.74 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 50.43 %
Gúta 354 7.94 %
Ógyalla 145 3.25 %
Komáromszentpéter 136 3.05 %
Marcelháza 121 2.71 %
Naszvad 114 2.56 %
Bátorkeszi 97 2.18 %
Perbete 95 2.13 %
Izsa 84 1.88 %
Dunamocs 78 1.75 %
Hetény 76 1.70 %
Keszegfalva 74 1.66 %
Nemesócsa 68 1.53 %
Csallóközaranyos 66 1.48 %
Dunaradvány 57 1.28 %
Búcs 54 1.21 %
Ekel 54 1.21 %
Lakszakállas 42 0.94 %
Pat 42 0.94 %
Nagykeszi 41 0.92 %
Martos 39 0.87 %
Madar 38 0.85 %
Csicsó 37 0.83 %
Megyercs 35 0.79 %
Imely 35 0.79 %
Tany 29 0.65 %
Komáromfüss 27 0.61 %
Vágfüzes 25 0.56 %
Karva 24 0.54 %
Szilas 23 0.52 %
Bajcs 23 0.52 %
Kolozsnéma 16 0.36 %
Újgyalla 12 0.27 %
Szilasháza 11 0.25 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.16 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 24.67 %
Nagykeszi 169 7.43 %
Ógyalla 141 6.20 %
Gúta 126 5.54 %
Komáromszentpéter 117 5.15 %
Perbete 75 3.30 %
Naszvad 75 3.30 %
Nemesócsa 73 3.21 %
Komáromfüss 65 2.86 %
Hetény 63 2.77 %
Csallóközaranyos 58 2.55 %
Szilas 50 2.20 %
Keszegfalva 50 2.20 %
Megyercs 47 2.07 %
Ekel 45 1.98 %
Bátorkeszi 42 1.85 %
Csicsó 39 1.72 %
Búcs 37 1.63 %
Imely 36 1.58 %
Marcelháza 36 1.58 %
Izsa 36 1.58 %
Újgyalla 36 1.58 %
Tany 33 1.45 %
Lakszakállas 33 1.45 %
Dunamocs 27 1.19 %
Martos 26 1.14 %
Bajcs 26 1.14 %
Bogya 21 0.92 %
Ifjúságfalva 21 0.92 %
Karva 18 0.79 %
Dunaradvány 17 0.75 %
Madar 14 0.62 %
Pat 13 0.57 %
Kolozsnéma 12 0.53 %
Bogyarét 7 0.31 %
Vágfüzes 7 0.31 %
Szilasháza 5 0.22 %
Virt 5 0.22 %
Gellér 5 0.22 %
Újpuszta 4 0.18 %
Zsemlékes 3 0.13 %
Komárom 208 48.60 %
Ógyalla 37 8.64 %
Gúta 26 6.07 %
Naszvad 23 5.37 %
Komáromszentpéter 17 3.97 %
Perbete 12 2.80 %
Újgyalla 12 2.80 %
Bajcs 7 1.64 %
Csallóközaranyos 7 1.64 %
Bátorkeszi 6 1.40 %
Imely 6 1.40 %
Dunamocs 6 1.40 %
Marcelháza 6 1.40 %
Ekel 5 1.17 %
Zsemlékes 4 0.93 %
Izsa 4 0.93 %
Megyercs 3 0.70 %
Dunaradvány 3 0.70 %
Búcs 3 0.70 %
Madar 3 0.70 %
Szilasháza 3 0.70 %
Nagykeszi 3 0.70 %
Újpuszta 3 0.70 %
Karva 2 0.47 %
Hetény 2 0.47 %
Keszegfalva 2 0.47 %
Szilas 2 0.47 %
Ifjúságfalva 2 0.47 %
Tany 2 0.47 %
Vágfüzes 1 0.23 %
Martos 1 0.23 %
Nemesócsa 1 0.23 %
Gellér 1 0.23 %
Kolozsnéma 1 0.23 %
Pat 1 0.23 %
Komáromfüss 1 0.23 %
Virt 1 0.23 %
Lakszakállas 1 0.23 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.37 %
Ógyalla 210 8.05 %
Komáromszentpéter 159 6.10 %
Gúta 104 3.99 %
Naszvad 82 3.14 %
Újgyalla 79 3.03 %
Hetény 67 2.57 %
Perbete 58 2.22 %
Marcelháza 55 2.11 %
Nagykeszi 52 1.99 %
Keszegfalva 48 1.84 %
Megyercs 47 1.80 %
Szilas 41 1.57 %
Búcs 40 1.53 %
Imely 40 1.53 %
Komáromfüss 38 1.46 %
Nemesócsa 37 1.42 %
Izsa 36 1.38 %
Csallóközaranyos 32 1.23 %
Ifjúságfalva 31 1.19 %
Bajcs 30 1.15 %
Bátorkeszi 28 1.07 %
Szilasháza 25 0.96 %
Dunamocs 20 0.77 %
Martos 19 0.73 %
Madar 19 0.73 %
Ekel 19 0.73 %
Karva 17 0.65 %
Bogya 16 0.61 %
Dunaradvány 15 0.58 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 26.40 %
Gúta 830 13.26 %
Ógyalla 373 5.96 %
Naszvad 291 4.65 %
Komáromszentpéter 290 4.63 %
Marcelháza 194 3.10 %
Bátorkeszi 183 2.92 %
Perbete 181 2.89 %
Dunamocs 156 2.49 %
Csicsó 131 2.09 %
Hetény 126 2.01 %
Ekel 119 1.90 %
Búcs 117 1.87 %
Dunaradvány 115 1.84 %
Izsa 107 1.71 %
Nemesócsa 105 1.68 %
Csallóközaranyos 101 1.61 %
Lakszakállas 99 1.58 %
Madar 94 1.50 %
Keszegfalva 93 1.49 %
Karva 82 1.31 %
Nagykeszi 75 1.20 %
Kolozsnéma 67 1.07 %
Imely 64 1.02 %
Martos 62 0.99 %
Megyercs 62 0.99 %
Vágfüzes 60 0.96 %
Tany 53 0.85 %
Pat 51 0.81 %
Komáromfüss 48 0.77 %
Bajcs 44 0.70 %
Szilas 43 0.69 %
Bogya 41 0.66 %
Gellér 38 0.61 %
Ifjúságfalva 32 0.51 %
Virt 26 0.42 %
Bogyarét 24 0.38 %
Újgyalla 21 0.34 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 53.23 %
Ógyalla 61 9.38 %
Gúta 37 5.69 %
Naszvad 28 4.31 %
Újgyalla 23 3.54 %
Izsa 17 2.62 %
Komáromszentpéter 15 2.31 %
Perbete 13 2.00 %
Bátorkeszi 9 1.38 %
Szilasháza 8 1.23 %
Nemesócsa 7 1.08 %
Keszegfalva 7 1.08 %
Ifjúságfalva 6 0.92 %
Ekel 6 0.92 %
Bajcs 6 0.92 %
Csallóközaranyos 6 0.92 %
Zsemlékes 5 0.77 %
Komáromfüss 5 0.77 %
Megyercs 5 0.77 %
Nagykeszi 4 0.62 %
Dunamocs 4 0.62 %
Újpuszta 4 0.62 %
Dunaradvány 3 0.46 %
Imely 3 0.46 %
Búcs 3 0.46 %
Kolozsnéma 3 0.46 %
Hetény 3 0.46 %
Marcelháza 3 0.46 %
Tany 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Martos 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Pat 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 30.27 %
Ógyalla 348 28.09 %
Újgyalla 106 8.56 %
Komáromszentpéter 78 6.30 %
Naszvad 69 5.57 %
Gúta 39 3.15 %
Perbete 19 1.53 %
Imely 19 1.53 %
Izsa 17 1.37 %
Bajcs 17 1.37 %
Újpuszta 16 1.29 %
Szilasháza 13 1.05 %
Keszegfalva 12 0.97 %
Martos 11 0.89 %
Marcelháza 10 0.81 %
Bátorkeszi 9 0.73 %
Megyercs 9 0.73 %
Nemesócsa 8 0.65 %
Hetény 8 0.65 %
Ekel 7 0.56 %
Dunamocs 5 0.40 %
Ifjúságfalva 5 0.40 %
Komáromfüss 5 0.40 %
Dunaradvány 5 0.40 %
Pat 4 0.32 %
Lakszakállas 3 0.24 %
Bogya 3 0.24 %
Gellér 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Csallóközaranyos 2 0.16 %
Virt 2 0.16 %
Madar 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Zsemlékes 2 0.16 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 19.50 %
Gúta 574 11.67 %
Naszvad 510 10.37 %
Ógyalla 306 6.22 %
Perbete 215 4.37 %
Komáromszentpéter 214 4.35 %
Marcelháza 154 3.13 %
Bátorkeszi 137 2.79 %
Csicsó 117 2.38 %
Hetény 113 2.30 %
Dunamocs 111 2.26 %
Dunaradvány 107 2.18 %
Ekel 104 2.11 %
Búcs 102 2.07 %
Imely 95 1.93 %
Izsa 86 1.75 %
Lakszakállas 82 1.67 %
Nemesócsa 80 1.63 %
Madar 80 1.63 %
Csallóközaranyos 78 1.59 %
Martos 72 1.46 %
Kolozsnéma 55 1.12 %
Karva 54 1.10 %
Bajcs 51 1.04 %
Megyercs 47 0.96 %
Keszegfalva 45 0.91 %
Tany 45 0.91 %
Pat 40 0.81 %
Gellér 38 0.77 %
Vágfüzes 36 0.73 %
Nagykeszi 36 0.73 %
Komáromfüss 30 0.61 %
Bogya 29 0.59 %
Szilas 28 0.57 %
Ifjúságfalva 27 0.55 %
Bogyarét 24 0.49 %
Virt 23 0.47 %
Újgyalla 7 0.14 %
Szilasháza 5 0.10 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 62.62 %
Ógyalla 47 9.20 %
Gúta 20 3.91 %
Naszvad 13 2.54 %
Újgyalla 13 2.54 %
Megyercs 10 1.96 %
Csallóközaranyos 8 1.57 %
Izsa 8 1.57 %
Komáromszentpéter 7 1.37 %
Perbete 7 1.37 %
Nemesócsa 6 1.17 %
Ekel 6 1.17 %
Szilasháza 5 0.98 %
Dunaradvány 5 0.98 %
Keszegfalva 5 0.98 %
Dunamocs 4 0.78 %
Marcelháza 4 0.78 %
Komáromfüss 3 0.59 %
Imely 2 0.39 %
Hetény 2 0.39 %
Bajcs 2 0.39 %
Karva 2 0.39 %
Ifjúságfalva 2 0.39 %
Pat 1 0.20 %
Bogya 1 0.20 %
Bátorkeszi 1 0.20 %
Lakszakállas 1 0.20 %
Gellér 1 0.20 %
Martos 1 0.20 %
Tany 1 0.20 %
Kolozsnéma 1 0.20 %
Nagykeszi 1 0.20 %
Búcs 1 0.20 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 24.62 %
Gúta 275 7.37 %
Ógyalla 205 5.50 %
Dunamocs 179 4.80 %
Marcelháza 162 4.34 %
Komáromszentpéter 161 4.32 %
Perbete 150 4.02 %
Bátorkeszi 130 3.49 %
Naszvad 130 3.49 %
Búcs 119 3.19 %
Hetény 107 2.87 %
Dunaradvány 103 2.76 %
Karva 93 2.49 %
Ekel 84 2.25 %
Csicsó 81 2.17 %
Lakszakállas 78 2.09 %
Madar 77 2.06 %
Izsa 77 2.06 %
Csallóközaranyos 62 1.66 %
Kolozsnéma 44 1.18 %
Martos 40 1.07 %
Nemesócsa 40 1.07 %
Keszegfalva 38 1.02 %
Vágfüzes 35 0.94 %
Pat 34 0.91 %
Bajcs 31 0.83 %
Komáromfüss 31 0.83 %
Tany 29 0.78 %
Bogya 29 0.78 %
Megyercs 29 0.78 %
Gellér 27 0.72 %
Szilas 26 0.70 %
Imely 26 0.70 %
Nagykeszi 24 0.64 %
Bogyarét 16 0.43 %
Ifjúságfalva 13 0.35 %
Virt 13 0.35 %
Újgyalla 8 0.21 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.04 %
Gúta 231 6.79 %
Ógyalla 121 3.56 %
Keszegfalva 99 2.91 %
Izsa 76 2.23 %
Marcelháza 72 2.12 %
Naszvad 70 2.06 %
Bátorkeszi 61 1.79 %
Hetény 49 1.44 %
Komáromszentpéter 49 1.44 %
Búcs 44 1.29 %
Perbete 41 1.21 %
Dunamocs 39 1.15 %
Kolozsnéma 37 1.09 %
Csallóközaranyos 34 1.00 %
Nemesócsa 33 0.97 %
Ekel 31 0.91 %
Imely 26 0.76 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.38 %
Madar 13 0.38 %
Pat 13 0.38 %
Újgyalla 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Ifjúságfalva 10 0.29 %
Szilasháza 9 0.26 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 40.65 %
Komárom 556 25.31 %
Ógyalla 81 3.69 %
Naszvad 80 3.64 %
Nemesócsa 48 2.18 %
Keszegfalva 45 2.05 %
Marcelháza 43 1.96 %
Perbete 42 1.91 %
Komáromszentpéter 30 1.37 %
Ifjúságfalva 27 1.23 %
Imely 26 1.18 %
Bátorkeszi 25 1.14 %
Vágfüzes 20 0.91 %
Ekel 20 0.91 %
Bajcs 18 0.82 %
Dunamocs 18 0.82 %
Megyercs 17 0.77 %
Tany 16 0.73 %
Csallóközaranyos 16 0.73 %
Nagykeszi 16 0.73 %
Dunaradvány 15 0.68 %
Izsa 15 0.68 %
Búcs 14 0.64 %
Karva 14 0.64 %
Lakszakállas 13 0.59 %
Újgyalla 12 0.55 %
Hetény 11 0.50 %
Madar 9 0.41 %
Komáromfüss 9 0.41 %
Martos 9 0.41 %
Bogyarét 8 0.36 %
Csicsó 5 0.23 %
Kolozsnéma 5 0.23 %
Zsemlékes 4 0.18 %
Szilas 4 0.18 %
Szilasháza 4 0.18 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 21.79 %
Komáromszentpéter 467 10.47 %
Ógyalla 309 6.93 %
Gúta 273 6.12 %
Perbete 250 5.61 %
Naszvad 171 3.83 %
Bátorkeszi 170 3.81 %
Marcelháza 161 3.61 %
Hetény 142 3.18 %
Dunamocs 127 2.85 %
Ekel 100 2.24 %
Dunaradvány 98 2.20 %
Madar 98 2.20 %
Búcs 97 2.17 %
Csicsó 91 2.04 %
Lakszakállas 88 1.97 %
Izsa 80 1.79 %
Csallóközaranyos 76 1.70 %
Martos 70 1.57 %
Nemesócsa 67 1.50 %
Kolozsnéma 52 1.17 %
Karva 51 1.14 %
Tany 46 1.03 %
Bajcs 39 0.87 %
Imely 36 0.81 %
Keszegfalva 34 0.76 %
Nagykeszi 33 0.74 %
Megyercs 32 0.72 %
Gellér 32 0.72 %
Vágfüzes 30 0.67 %
Komáromfüss 28 0.63 %
Szilas 27 0.61 %
Pat 26 0.58 %
Bogya 24 0.54 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.31 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.99 %
Gúta 206 7.27 %
Ógyalla 109 3.85 %
Marcelháza 101 3.57 %
Naszvad 74 2.61 %
Perbete 55 1.94 %
Komáromszentpéter 54 1.91 %
Keszegfalva 54 1.91 %
Izsa 53 1.87 %
Dunamocs 47 1.66 %
Bátorkeszi 46 1.62 %
Madar 44 1.55 %
Nemesócsa 38 1.34 %
Hetény 34 1.20 %
Ekel 32 1.13 %
Búcs 32 1.13 %
Csallóközaranyos 30 1.06 %
Bajcs 30 1.06 %
Imely 26 0.92 %
Újgyalla 22 0.78 %
Pat 22 0.78 %
Megyercs 21 0.74 %
Lakszakállas 19 0.67 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.53 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 24.03 %
Gúta 1 150 19.67 %
Ógyalla 272 4.65 %
Komáromszentpéter 209 3.58 %
Naszvad 203 3.47 %
Csicsó 194 3.32 %
Perbete 169 2.89 %
Marcelháza 158 2.70 %
Dunamocs 149 2.55 %
Nemesócsa 131 2.24 %
Bátorkeszi 127 2.17 %
Ekel 123 2.10 %
Dunaradvány 113 1.93 %
Keszegfalva 105 1.80 %
Izsa 102 1.74 %
Lakszakállas 100 1.71 %
Hetény 99 1.69 %
Csallóközaranyos 98 1.68 %
Búcs 85 1.45 %
Madar 74 1.27 %
Kolozsnéma 68 1.16 %
Nagykeszi 66 1.13 %
Martos 65 1.11 %
Megyercs 63 1.08 %
Komáromfüss 61 1.04 %
Pat 50 0.86 %
Vágfüzes 49 0.84 %
Karva 49 0.84 %
Szilas 45 0.77 %
Imely 44 0.75 %
Bajcs 35 0.60 %
Ifjúságfalva 35 0.60 %
Gellér 35 0.60 %
Bogya 32 0.55 %
Virt 23 0.39 %
Tany 23 0.39 %
Bogyarét 21 0.36 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 28.02 %
Gúta 355 7.27 %
Dunamocs 219 4.48 %
Ógyalla 214 4.38 %
Komáromszentpéter 191 3.91 %
Marcelháza 191 3.91 %
Bátorkeszi 185 3.79 %
Naszvad 180 3.68 %
Perbete 172 3.52 %
Hetény 154 3.15 %
Dunaradvány 133 2.72 %
Búcs 128 2.62 %
Csicsó 119 2.44 %
Ekel 113 2.31 %
Izsa 103 2.11 %
Madar 99 2.03 %
Csallóközaranyos 90 1.84 %
Nemesócsa 86 1.76 %
Lakszakállas 78 1.60 %
Karva 78 1.60 %
Keszegfalva 61 1.25 %
Pat 53 1.08 %
Kolozsnéma 52 1.06 %
Martos 51 1.04 %
Tany 43 0.88 %
Bogya 41 0.84 %
Nagykeszi 40 0.82 %
Megyercs 37 0.76 %
Szilas 37 0.76 %
Vágfüzes 36 0.74 %
Imely 31 0.63 %
Komáromfüss 31 0.63 %
Gellér 29 0.59 %
Bajcs 27 0.55 %
Virt 22 0.45 %
Bogyarét 20 0.41 %
Ifjúságfalva 9 0.18 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1366 75.64%
VPN
169 9.36%
KSČ
89 4.93%
SSL
70 3.88%
KDH
25 1.38%
DS
24 1.33%
SZ
22 1.22%
SNS
20 1.11%
SPV
10 0.55%
Egyéb
11 0.61%
Érvényes szavazatok 1806
Együttélés-MKDM
1063 67.66%
Magyar Polgári Párt
182 11.58%
HZDS
119 7.57%
SDĽ
46 2.93%
SNS
41 2.61%
ODÚ
29 1.85%
SDSS
25 1.59%
KDH
12 0.76%
SZ
12 0.76%
SZS
9 0.57%
Egyéb
33 2.10%
Érvényes szavazatok 1571
MK
1143 77.44%
HZDS-RSS
142 9.62%
SP-VOĽBA
29 1.96%
KDH
27 1.83%
KSS
26 1.76%
ZRS
24 1.63%
19 1.29%
SPK
15 1.02%
HZPCS
13 0.88%
SNS
12 0.81%
DS
12 0.81%
Egyéb
14 0.95%
Érvényes szavazatok 1476
MKP
1247 71.75%
SDK
216 12.43%
HZDS
127 7.31%
SDĽ
35 2.01%
SOP
31 1.78%
SNS
23 1.32%
KSS
18 1.04%
MLHZP
15 0.86%
ZRS
9 0.52%
NSK
8 0.46%
Egyéb
9 0.52%
Érvényes szavazatok 1738
MKP
1026 73.65%
SMER
96 6.89%
HZDS
66 4.74%
ANO
46 3.30%
SDKU
41 2.94%
KSS
24 1.72%
NOSNP
19 1.36%
SZS
18 1.29%
SNS
13 0.93%
KDH
11 0.79%
HZD
10 0.72%
SDĽ
7 0.50%
ZAR
6 0.43%
Egyéb
10 0.72%
Érvényes szavazatok 1393
MKP
957 79.42%
SMER
98 8.13%
ĽS HZDS
41 3.40%
SNS
28 2.32%
SDKU DS
24 1.99%
KDH
12 1.00%
ANO
9 0.75%
LB
8 0.66%
NADEJ
6 0.50%
KSS
6 0.50%
SF
5 0.41%
Egyéb
11 0.91%
Érvényes szavazatok 1205
Most-Híd
588 41.18%
MKP
527 36.90%
SMER
104 7.28%
SDKU DS
69 4.83%
SaS
53 3.71%
SNS
19 1.33%
ĽS HZDS
19 1.33%
KDH
17 1.19%
EDS
8 0.56%
Paliho Kapurkova
7 0.49%
SDĽ
6 0.42%
Egyéb
11 0.77%
Érvényes szavazatok 1428
MKP
609 45.89%
Most-Híd
447 33.69%
SMER SD
146 11.00%
OĽaNO
32 2.41%
SDKU DS
21 1.58%
KDH
18 1.36%
SaS
13 0.98%
SNS
10 0.75%
99 Percent
7 0.53%
Egyéb
24 1.81%
Érvényes szavazatok 1327
Most-Híd
651 46.27%
MKP
433 30.77%
SMER SD
99 7.04%
SME RODINA
39 2.77%
OĽANO-NOVA
36 2.56%
SaS
26 1.85%
SNS
23 1.63%
MKDA-MKDSZ
21 1.49%
LSNS
20 1.42%
#SIEŤ
13 0.92%
TIP
12 0.85%
KDH
11 0.78%
Egyéb
23 1.63%
Érvényes szavazatok 1407
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések